Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 18 februari 2009

Mål F-70/07

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Fastställande av rättegångskostnader – Uppenbart bristande behörighet – Hänskjutande med tillämpning av artikel 8.2 i bilagan till domstolens stadga – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, varigenom Luigi Marcuccio i huvudsak har yrkat att kommissionen ska förpliktas att utge ersättning för den skada som han lidit till följd av kommissionen underlåtenhet att till honom återbetala de ersättningsgilla rättegångskostnaderna hänförliga till beslut av den 6 mars 2006 i mål T 176/04, Marcuccio mot kommissionen (ej publicerat i rättsfallsamlingen).

Avgörande: Talan återförvisas till Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt i den mån som den avser fastställande av de ersättningsgilla rättegångskostnaderna hänförliga till mål T-176/04. Talan i övrigt ska avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare i den mån talan avser fastställande av de ersättningsgilla rättegångskostnaderna hänförliga till mål T-176/04. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader vad gäller talan i övrigt.

Sammanfattning

Förfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Behörig domstol

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 92.1)

Yrkanden om ogiltigförklaring av ett omtvistat beslut och av beslutet att avslå det klagomål som lämnats in mot det omtvistade beslutet samt yrkanden som avser att en institution ska förpliktas att betala en tjänsteman en summa pengar jämte dröjsmålsränta och kapitalisering av räntan, vilka i själva verket syftar till att ersättning ska erhållas av institutionen för de ersättningsgilla rättegångskostnaderna hänförliga till ett mål som förstainstansrätten avgjort och för vilket beslut om rättegångskostnader meddelats, ska, med hänsyn till deras föremål, ses som en begäran om fastställande av de ersättningsgilla rättegångskostnaderna. Eftersom en sådan begäran ska prövas av förstainstansrätten enligt artikel 92.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, är personaldomstolen inte behörig att pröva ovannämnda yrkanden.

Det ankommer uteslutande på domstolen och inte på parterna att göra en bedömning av den exakta rättsliga kvalificeringen av de yrkanden som framställts i syfte att fastställa huruvida domstolen är behörig att pröva dem.

(se punkterna 16 och 18)