Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

31 март 2009 година

Дело F-146/07

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Искане за разследване на инцидент, чиято жертва е жалбоподателят — Иск за обезщетение — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Marcuccio иска по-конкретно отмяната на решението, с което Комисията отхвърля искането му за започване на разследване на събитието, случило се по времето, когато той е бил на служба към делегацията на Комисията в Ангола, както и поправянето на вредите, претърпени от него в резултат на това събитие

Решение: Отхвърля жалбата, отчасти като явно недопустима и отчасти като явно лишена от всякакво правно основание. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срокове — Погасяване — Възобновяване — Условие — Ново обстоятелство

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Възможността да направи искане по член 90, параграф 1 от Правилника не позволява на длъжностното лице да пренебрегне предвидените в членове 90 и 91 от Правилника срокове за подаването на жалба по административен и по съдебен ред, като непряко, посредством искане, оспори по-ранно решение, което не е било обжалвано в съответните срокове. От това следва, че единствено наличието на нови и съществени обстоятелства може да обоснове отправянето на искане, насочено към преразглеждане на окончателно решение.

(вж. точки 39 и 47)

Позоваване на:

Съд — 13 ноември 1986 г., Becker/Комисия, 232/85, Recueil,. стр. 3401, точка 8