Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

31. märts 2009

Kohtuasi F‑146/07

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Taotlus uurida õnnetusjuhtumit, milles kannatajaks oli hageja – Kahju hüvitamise hagi – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      L. Marcuccio palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega eelkõige tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata taotlus alustada juhtumi uurimist, mis leidis aset ajal, mil hageja oli lähetatud komisjoni delegatsiooni Angolas, ning mõista välja hüvitis kahju eest, mis ta selle juhtumiga seoses kandis.

Otsus: Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse, osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Ennistamine – Tingimus – Uus asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Personalieeskirjade artikli 90 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise võimalus ei anna ametnikule õigust jätta personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 kaebuse ja hagi esitamiseks ettenähtud tähtajad järgimata, kui ta taotlusega kaudselt vaidlustab varasema otsuse, mida ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vaidlustatud. Vaid uute ja sisuliste asjaolude ilmsikstulek võib õigustada sellise taotluse esitamist, millega soovitakse varasema lõplikuks muutnud otsuse uuesti läbivaatamist.

(vt punktid 39 ja 47)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. november 1986, kohtuasi 232/85: Becker vs. komisjon (EKL 1986, lk 3401, punkt 8).