Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 31. marca 2009

Vec F‑146/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Žiadosť o vykonanie vyšetrovania o incidente, ktorého bol žalobca údajne obeťou – Žaloba o náhradu škody – Žaloba bez zjavného právneho základu – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Marcuccio navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie, ktoré nevyhovelo jeho žiadosti o začatie vyšetrovania o udalosti, ku ktorej došlo v čase, keď bol pridelený na delegáciu Komisie v Angole, ako aj náhradu škody, ktorú údajne utrpel v súvislosti s touto udalosťou

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná a sčasti ako bez zjavného právneho základu. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné začatie – Podmienka – Nová skutočnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Možnosť predložiť žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku neumožňuje úradníkovi, aby sa odchýlil od lehôt stanovených článkami 90 a 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti a žaloby tým, že nepriamo spochybní prostredníctvom takej žiadosti skoršie rozhodnutie, ktoré nebolo napadnuté v stanovených lehotách. Z toho vyplýva, že iba existencia nových a podstatných skutočností môže odôvodňovať podanie návrhu na nové preskúmanie skoršieho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

(pozri body 39 a 47)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. novembra 1986, Becker/Komisia, 232/85, Zb. s. 3401, bod 8