Language of document : ECLI:EU:F:2009:18

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 3. marca 2009

Zadeva F-63/07

Maria Patsarika

proti

Evropskemu centru za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Prerazporeditev – Pravica do obrambe – Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu poskusne dobe – Postopek z zamudno sodbo“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M. Patsarika predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe direktorice Cedefop-a z dne 20. septembra 2006, s katero je ob koncu njene poskusne dobe prenehala njena pogodba pogodbenega uslužbenca za določen čas, ki je bila sklenjena 27. septembra 2005 za dve leti in je začela veljati 1. oktobra istega leta.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi tri četrtine svojih stroškov. Cedefop nosi svoje stroške in četrtino stroškov tožeče stranke.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Roki – Začetek – Vročitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(3))

2.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Predmet

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

3.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Možnost podaljšanja poskusne dobe

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

4.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Odločba o odpovedi delovnega razmerja po koncu poskusne dobe – Dejavniki presoje

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

5.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Ocena rezultatov

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

6.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Odločba, ki vpliva na upravni status pogodbenega uslužbenca

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 26; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 11, prvi odstavek)

1.      Vročitev odločbe o zavrnitvi pritožbe v jeziku, ki ni niti materni jezik uradnika niti jezik, v katerem je bila pritožba sestavljena, je pravilno opravljena, če se zainteresirana oseba z njo lahko učinkovito seznani. Če pa naslovnik te odločbe meni, da je ne more razumeti, mora z vso potrebno skrbnostjo institucijo zaprositi, naj mu pošlje prevod v jeziku pritožbe ali v njegovem maternem jeziku. Če se taka prošnja vloži takoj, začne rok za vložitev tožbe teči šele od dneva, ko je zadevnemu uradniku vročen ta prevod, razen če lahko institucija dokaže – ne da bi ostajal dvom o tem –, da se je uradnik lahko učinkovito seznanil z izrekom in obrazložitvijo odločbe o zavrnitvi njegove pritožbe v jeziku, v katerem je bil najprej uradno obveščen.

(Glej točko 31.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 23. marec 2000, Rudolph proti Komisiji, T‑197/98, RecFP, str. I‑A‑55 in II‑241, točke od 43 do 45; 7. februar 2001, Bonaiti Brighina proti Komisiji, T-118/99, RecFP, str. I‑A‑25 in II‑97, točke od 16 do 19.

2.      Čeprav poskusnega dela ni mogoče enačiti z obdobjem usposabljanja, je vseeno nujno, da se uradniku ali uslužbencu med poskusnim delom omogoči, da v tem obdobju dokaže svoje sposobnosti. Ta pogoj ustreza zahtevam po dobrem upravljanju in enakem obravnavanju ter dolžni skrbnosti, ki izraža ravnotežje vzajemnih pravic in obveznosti, ki so jih Kadrovski predpisi oblikovali v razmerjih med javnim organom in njegovimi uslužbenci. To v praksi pomeni, da mora uradnik med poskusnim delom imeti ne samo ustrezne materialne razmere, ampak mora dobiti tudi ustrezna navodila in nasvete, ob upoštevanju narave nalog, ki jih opravlja, da se lahko prilagodi posebnim potrebam svojega delovnega mesta.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče: 12. december 1956, Mirossevich proti Visoki oblasti, 10/55, Recueil, str. 365, 387 in naslednje; 15. maj 1985, Patrinos proti ESO, 3/84, Recueil, str. 1421, točki 20 in 21;

Sodišče prve stopnje: 1. april 1992, Kupka‑Floridi proti ESO, T‑26/91, Recueil, str. II‑1615, točka 44; 30. november 1994, Correia proti Komisiji, T‑568/93, RecFP, str. I‑A‑271 in II‑857, točka 34; 5. marec 1997, Rozand-Lambiotte proti Komisiji, T‑96/95, RecFP, str. I‑A‑35 in II‑97, točka 95; 27. junij 2002, Tralli proti ECB, združene zadeve T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 in T‑69/01, RecFP, str. I‑A‑97 in II‑453, točka 69;

Sodišče za uslužbence: 18. oktober 2007, Krcova proti Sodišču, F-112/06, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 48.

3.      Iz člena 84(3) in (4) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev izhaja, da možnost organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, da podaljša trajanje poskusnega dela in zadevnega uradnika morebiti razporedi v drugo službo, nikakor ni pogojena s tem, da je ta uradnik izkazal očitno nesposobnost opravljati delovne naloge. Taka zahteva je predvidena le v primeru, ko bi se navedeni organ odločil odpovedati delovno razmerje uslužbencu pred iztekom njegove poskusne dobe. Poleg tega, čeprav člen 84(3) navedenih pogojev izrecno določa možnost, da uprava ob podaljšanju poskusne dobe uslužbenca razporedi v drugo službo, mora zainteresirana oseba še vedno imeti možnost dokazati svoje sposobnosti, potek poskusne dobe pa ne sme biti moten, kar pomeni, da se upošteva tudi enakovrednost delovnih mest.

(Glej točki 44 in 45.)

4.      Odločba o nezaposlitvi se po naravi razlikuje od „odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca“ v pravem pomenu besede osebi, ki je bila imenovana za uradnika. Med tem ko je v zadnjem primeru potrebna skrbna preučitev razlogov za odpoved obstoječega delovnega razmerja, mora biti preučitev v odločbah o imenovanju oseb na poskusnem delu za uradnike splošna in se nanašati na obstoj ali neobstoj skupka pozitivnih dejavnikov, ki so se razkrili v poskusni dobi in kažejo, da je imenovanje osebe na poskusnem delu za uradnika v interesu službe. Isto velja za poskusno dobo, ki so jo opravili pogodbeni uslužbenci.

(Glej točki 62 in 89.)

Napotitev na:

Sodišče: 17. november 1983, Tréfois proti Sodišču, 290/82, Recueil, str. 3751, točki 24 in 25; Patrinos proti ESO, navedena zgoraj, točka 13;

Sodišče prve stopnje: Rozand-Lambiotte proti Komisiji, navedena zgoraj točka 113.

5.      Uprava ima široko diskrecijsko pravico pri oceni sposobnosti in dela začasnega uslužbenca med poskusnim delom glede na interes službe. Torej Sodišču za uslužbence s svojo oceno ni treba nadomestiti ocene uprave, kar zadeva rezultat poskusnega dela in sposobnosti kandidata za dokončno imenovanje za uradnika Skupnosti, saj je njegov nadzor omejen na neobstoj očitne napake pri presoji ali zlorabe pooblastil.

(Glej točko 63.)

Napotitev na:

Sodišče: 25. marec 1982, Munk proti Komisiji, 98/81, Recueil, str. 1155, točka 16; Tréfois proti Sodišču, navedena zgoraj, točka 29; 5. april 1984, Alvarez proti Parlamentu, 347/82, Recueil, str. 1847, točka 16; Patrinos proti ESO, navedena zgoraj, točka 25;

Sodišče prve stopnje: Kupka-Floridi proti ESO, navedena zgoraj, točka 52; Rozand-Lambiotte proti Komisiji, navedena zgoraj, točka 112; Tralli proti ECB, navedena zgoraj točka 76.

6.      Cilj člena 26 Kadrovskih predpisov, ki se v skladu s členom 11, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev uporablja za pogodbene uslužbence in določa, da mora osebni spis uradnika obsegati vse dokumente v zvezi z njegovim upravnim položajem in vsa poročila glede njegovih sposobnosti, učinkovitosti in vedenja ter vse uradnikove pripombe na te dokumente, je zagotoviti pravico do obrambe uradniku, tako da se prepreči, da odločbe, ki jih sprejme organ, pristojen za imenovanja, in ki vplivajo na njegov upravni status in kariero, ne temeljijo na dejstvih o njegovem vedenju, ki niso bila vložena v njegov osebni spis. Zato je odločba, ki temelji na takih dejstvih, v nasprotju z jamstvi iz Kadrovskih predpisov in jo je treba razglasiti za nično, ker je bila sprejeta po nezakonitem postopku.

(Glej točko 84.)

Napotitev na:

Sodišče: 3. februar 1971, Rittweger proti Komisiji, 21/70, Recueil, str. 7, točke od 29 do 41;

Sodišče prve stopnje: 30. november 1993, Perakis proti Parlamentu, T‑78/92, Recueil, str. II‑1299, točka 27; 9. februar 1994, Lacruz Bassols proti Sodišču, T‑109/92, RecFP, str. I‑A‑31 in II‑105, točka 68; 6. februar 2003, Pyres proti Komisiji, T‑7/01, RecFP, str. I‑A‑37 in II‑239, točka 70.