Language of document : ECLI:EU:F:2009:14

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

17. veebruar 2009

Kohtuasi F‑51/08

Willem Stols

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2007. aasta edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Ilmne hindamisviga

Ese:      W. Stols palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega tühistada nõukogu asepeasekretäri 16. juuli 2007. aasta otsus keelduda 2007. aasta hindamise raames kandmast teda palgaastmele AST 11 edutatud ametnike nimekirja koos 5. veebruari 2008. aasta otsusega jätta rahuldamata W. Stolsi personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 (alates 1. maist 2004 kehtivas redaktsioonis) alusel esitatud kaebus.

Otsus: Tühistada 16. juuli 2007. aasta ja 5. veebruari 2008. aasta otsused, millega nõukogu keeldus 2007. aasta hindamise raames edutamast hagejat palgaastmele AST 11. Mõista kõik kohtukulud välja nõukogult.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

2.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

1.      Personalieeskirjade artiklis 45 sätestatud administratsiooni suurt kaalutlusõigust edutamisotsuse tegemisel arvesse võetavate teenete hindamisel piirab vajadus võrrelda kandidaate hoolsalt ja erapooletult asjaomase teenistuse huvides ja kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega. Praktikas tuleb teenete võrdlevat hindamist teostada võrdsel alusel ja lähtudes võrreldavatest teabeallikatest, arvestades asjaolu, et hindamisaruannet võetakse ametniku edutamise kohta tehtava iga otsuse langetamisel möödapääsmatult arvesse. Seetõttu on ametisse nimetaval asutusel personalieeskirjadest tulenev õigus viia selline hindamine läbi tema seisukoha järgi kõige sobivamas menetluses või meetodiga. Personalieeskirjade artiklis 45 ette nähtud teenete hindamisel ei ole ametisse nimetav asutus kohustatud lähtuma üksnes kandidaatide hindamisaruannetest, vaid ta võib tugineda oma hinnangus ka nende teenete muudele aspektidele nagu muu teave administratiivse ja isikliku seisundi kohta, mis võib ainuüksi hindamisaruande põhjal antud hinnangu suhtelisemaks muuta.

Peale selle on õiguspärane ka hindamismeetod, mis koosneb edutatava ametniku kohta koostatud analüütiliste hinnangute keskmise võrdlusest vastavate peadirektoraatide juhatuse analüütilise hinnangu keskmisega, kuivõrd sellega soovitakse kõrvaldada erinevate hindajate hinnangust tulenev subjektiivsus.

Kuna teened on edutamise juures määrav kriteerium, siis saab vanust ja tööstaaži võtta arvesse üksnes teisejärguliselt, v.a võrdsete teenete korral, mil need võivad osutuda määravaks asjaoluks.

(vt punktid 28–32)

Viited:

Euroopa Kohus: 1. juuli 1976, kohtuasi 62/75: de Wind vs. komisjon (EKL 1976, lk 1167, punkt 17); 17. detsember 1992, kohtuasi C‑68/91 P: Moritz vs. komisjon (EKL 1992, lk I‑6849, punkt 16).

Esimese Astme Kohus: 25. november 1993, liidetud kohtuasi T‑89/91, T‑21/92 ja T‑89/92: X vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑1235, punktid 49 ja 50); 30. november 1993, kohtuasi T‑76/92: Tsirimokos vs. parlament (EKL 1993, lk II‑1281, punkt 21); 13. juuli 1995, kohtuasi T‑557/93: Rasmussen vs. komisjon (EKL AT 1995, lk I‑A‑195 ja II‑603, punktid 20 ja 30); 29. veebruar 1996, kohtuasi T‑280/94: Lopes vs. Euroopa Kohus (EKL AT1996, lk I‑A‑77 ja II‑239, punkt 138); 12. detsember 1996, kohtuasi T‑130/95: X vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑603 ja II‑1609, punkt 45); 21. oktoober 1997, kohtuasi T‑168/96: Patronis vs. nõukogu (EKL AT 1997, lk I‑A‑299 ja II‑833, punkt 35); 5. märts 1998, kohtuasi T‑221/96: Manzo-Tafaro vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑115 ja II‑307, punkt 18); 21. september 1999, kohtuasi T‑157/98: Oliveira vs. parlament (EKL AT 1999, lk I‑A‑163 ja II‑851, punkt 35); 24. veebruar 2000, kohtuasi T‑82/98: Jacobs vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑39 ja II‑169, punktid 36–39); 3. oktoober 2000, kohtuasi T‑187/98: Cubero Vermurie vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑195 ja II‑885, punktid 59 ja 85); 11. juuli 2002, kohtuasi T‑163/01: Perez Escanilla vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑131 ja II‑717, punkt 36); 19. märts 2003, liidetud kohtuasjad T‑188/01–T‑190/01: Tsarnavas vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑95 ja II‑495, punkt 97); 9. aprill 2003, kohtuasi T‑134/02: Tejada Fernández vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑125 ja II‑609, punkt 42); 18. september 2003, kohtuasi T‑241/02: Callebaut vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑215 ja II‑1061, punktid 22 ja 23); 15. september 2005, kohtuasi T‑132/03: Casini vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑253 ja II‑1169, punktid 53–57).

2.      Ametniku edutamisest keeldumise otsuses, mida on põhjendatud asjaoluga, et tema teened on edutatud ametnike omadest väiksemad, samas kui huvitatud isiku teenete hindamisel personalieeskirjade artikli 45 uue sätte alusel lükkavad administratsiooni poolt arvesse võetud asjaolud nagu hindamisaruanne, keeleoskus ja vastutuse määr selle hinnangu ilmselgelt ümber, on tehtud ilmne kaalutlusviga.

(vt punktid 36–41)