Language of document : ECLI:EU:F:2009:14

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 17. februārī

Lieta F‑51/08

Willem Stols

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2007. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Acīmredzama kļūda vērtējumā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru WStols lūdz atcelt Padomes 2007. gada 16. jūlija lēmumu neierakstīt viņu AST 11 pakāpē paaugstināto ierēdņu sarakstā 2007. gada paaugstināšanā amatā, kā arī Padomes ģenerālsekretāra vietnieka 2008. gada 5. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam redakcijā, kas ir spēkā no 2004. gada 1. maija

Nolēmums Atcelt 2007. gada 16. jūlija un 2008. gada 5. februāra lēmumus, ar kuriem Padome atteicās prasītāju paaugstināt amatā AST 11 pakāpē 2007. gada paaugstināšanā amatā. Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

1.      Administrācijai piešķirto rīcības brīvību to nopelnu izvērtēšanā, kas ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu par paaugstināšanu amatā atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. pantam, ierobežo vajadzība veikt salīdzinošu kandidātu nopelnu izvērtējumu rūpīgi un objektīvi, dienesta interesēs un atbilstoši vienlīdzīgas attieksmes principam. Praktiski šis izvērtējums ir jāveic uz vienlīdzības pamata un atbilstoši salīdzināmiem informācijas avotiem, precizējot, ka novērtējuma ziņojums ir obligāts vērtējuma elements katrreiz, kad tiek ņemta vērā ierēdņa karjera, lai pieņemtu lēmumu par viņa paaugstināšanu amatā. Šādā nolūkā iecēlējinstitūcijai ir Civildienesta noteikumos piešķirtās pilnvaras veikt šādu vērtējumu saskaņā ar procedūru vai metodi, ko tā uzskata par piemērotāko. Lai veiktu nopelnu izvērtēšanu, kas paredzēta Civildienesta noteikumu 45. pantā, iecēlējinstitūcijai nav jāatsaucas tikai uz kandidātu novērtējuma ziņojumiem, tā var arī pamatot savu vērtējumu ar citiem viņu nopelnu aspektiem, kā, piemēram, citu tādu informāciju par viņu administratīvo vai personisko situāciju, kas var padarīt relatīvu vērtējumu, kurš saistīts tikai ar novērtējuma ziņojumiem.

Turklāt tāpat ir likumīga izvērtēšanas metode, kas ietver amatā paaugstināmo ierēdņu analītisko novērtējumu vidējā rādītāja salīdzināšanu ar viņu atbilstošo ģenerāldirektorātu analītisko novērtējumu vidējo rādītāju, ciktāl tā cenšas novērst subjektivitāti, kas izriet no dažādu novērtētāju sniegtajiem vērtējumiem.

Tā kā nopelni ir jebkuras paaugstināšanas amatā noteicošais kritērijs, vecums un darba stāžs var tikt ņemti vērā tikai pakārtoti, izņemot, ja nopelni ir līdzvērtīgi, kad vecums un darba stāžs var būt noteicoši elementi.

(skat. 28.–32. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1976. gada 1. jūlijs, 62/75 de Wind/Komisija, Recueil, 1167. lpp., 17. punkts; 1992. gada 17. decembris, C‑68/91 P Moritz/Komisija, Recueil, I‑6849. lpp., 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 25. novembris, T‑89/91, T‑21/92 un T‑89/92 X/Komisija, Recueil, II‑1235. lpp., 49. un 50. punkts; 1993. gada 30. novembris, T‑76/92 Tsirimokos/Parlaments, Recueil, II‑1281. lpp., 21. punkts; 1995. gada 13. jūlijs, T‑557/93 Rasmussen/Komisija, Recueil FP, I‑A‑195. un II‑603. lpp., 20. un 30. punkts; 1996. gada 29. februāris, T‑280/94 Lopes/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑77. un II‑239. lpp., 138. punkts; 1996. gada 12. decembris, T‑130/95 X/Komisija, Recueil FP, I‑A‑603. un II‑1609. lpp., 45. punkts; 1997. gada 21. oktobris, T‑168/96 Patronis/Padome, Recueil FP, I‑A‑299. un II‑833. lpp., 35. punkts; 1998. gada 5. marts, T‑221/96 Manzo-Tafaro/Komisija, Recueil FP, I‑A‑115. un II‑307. lpp., 18. punkts; 1999. gada 21. septembris, T‑157/98 Oliveira/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑163. un II‑851. lpp., 35. punkts; 2000. gada 24. februāris, T‑82/98 Jacobs/Komisija, Recueil FP, I‑A‑39. un II‑169. lpp., 36.–39. punkts; 2000. gada 3. oktobris, T‑187/98 Cubero Vermurie/Komisija, Recueil FP, I‑A‑195. un II‑885. lpp., 59. un 85. punkts; 2002. gada 11. jūlijs, T‑163/01 Perez Escanilla/Komisija, Recueil FP, I‑A‑131. un II‑717. lpp., 36. punkts; 2003. gada 19. marts, no T‑188/01 līdz T‑190/01 Tsarnavas/Komisija, Recueil FP, I‑A‑95. un II‑495. lpp., 97. punkts; 2003. gada 9. aprīlis, T‑134/02 Tejada Fernández/Komisija, Recueil FP, I‑A‑125. un II‑609. lpp., 42. punkts; 2003. gada 18. septembris, T‑241/02 Callebaut/Komisija, Recueil FP, I‑A‑215. un II‑1061. lpp., 22. un 23. punkts; 2005. gada 15. septembris, T‑132/03 Casini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑253. un II‑1169. lpp., 53.–57. punkts.

2.      Acīmredzama kļūda vērtējumā ir tādā lēmumā atteikt paaugstināt amatā ierēdni, kurš ir pamatots ar iemeslu, ka viņa nopelni ir zemāki par citu amatā paaugstināto ierēdņu nopelniem, lai gan ieinteresētās personas nopelnus veidojošie elementi, kurus administrācija ņēma vērā atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. pantam, proti, novērtējuma ziņojumi, valodu zināšanas, īstenotās atbildības līmenis, acīmredzami padara par spēkā neesošu šo pamatojumu.

(skat. 36.–41. punktu)