Language of document : ECLI:EU:F:2009:14

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 17. februára 2009

Vec F‑51/08

Willem Stols

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2007 – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Zjavne nesprávne posúdenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Stols navrhuje zrušenie rozhodnutia Rady zo16. júla 2007, ktorým sa zamietlo jeho zapísanie do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania za rok 2007, spolu s rozhodnutím námestníka generálneho tajomníka Rady z 5. februára 2008, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť podaná na základe ustanovení článku 90 ods. 2 služobného poriadku v znení platnom od 1. mája 2004

Rozhodnutie: Rozhodnutia zo 16. júla 2007 a 5. februára 2008, ktorými Rada odmietla povýšiť žalobcu do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania za rok 2007, sa zrušujú. Rada je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

2.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      Širokú mieru voľnej úvahy, ktorú má administratíva na účely hodnotenia zásluh, na ktoré sa prihliada v rámci rozhodnutia o povýšení na základe článku 45 služobného poriadku, je obmedzená nevyhnutnosťou vykonať porovnávacie hodnotenie kandidatúr so starostlivosťou a nestrannosťou v záujme služby a v súlade so zásadou rovnosti zaobchádzania. V praxi sa toto preskúmanie musí vykonať na rovnakom základe a s použitím zdrojov informácií a údajov, ktoré sú porovnateľné, pričom hodnotiace správy predstavujú nevyhnutný prvok posúdenia vždy, keď nadriadený uvažuje o služobnom postupe úradníka v rámci prijímania rozhodnutia o jeho povýšení. Na dosiahnutie uvedeného cieľa môže menovací orgán vykonať hodnotenie postupom alebo spôsobom, ktorý sám uzná za najvhodnejší. Pri hodnotení zásluh stanovenom v článku 45 služobného poriadku sa menovací orgán nemusí odvolávať iba na hodnotiace správy uchádzačov, ale taktiež môže svoje hodnotenie založiť na iných aspektoch ich zásluh, akými sú ďalšie informácie týkajúce sa ich administratívneho postavenia a osobnej situácie, pričom môže zmeniť posúdenie dosiahnuté len na základe hodnotiacich správ.

Okrem toho je možné použiť aj metódu posúdenia, ktorá spočíva v porovnaní priemeru analytických hodnotení úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie s priemerom analytických hodnotení ich príslušných generálnych riaditeľstiev, keďže táto metóda umožňuje odstrániť subjektívnosť vyplývajúcu z posúdení vykonaných rôznymi hodnotiteľmi.

Vzhľadom na to, že zásluhy sú určujúcim kritériom každého povýšenia, vek a počet odpracovaných rokov môžu byť zohľadnené len subsidiárne, okrem prípadu rovnosti zásluh, kedy môžu predstavovať rozhodujúci prvok.

(pozri body 28 – 32)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júla 1976, de Wind/Komisia, 62/75, Zb. s. 1167, bod 17; 17. decembra 1992, Moritz/Komisia, C‑68/91 P, Zb. s. I‑6849, bod 16

Súd prvého stupňa: 25. novembra 1993, X/Komisia, T‑89/91, T‑21/92 a T‑89/92, Zb. s. II‑1235, body 49 a 50; 30. novembra 1993, Tsirimokos/Parlament, T‑76/92, Zb. s. II‑1281, bod 21; 13. júla 1995, Rasmussen/Komisia, T‑557/93, Zb. VS s. I‑A‑195, II‑603, body 20 a 30; 29. februára 1996, Lopes/Súdny dvor, T‑280/94, Zb. VS s. I‑A‑77 a II‑239, bod 138; 12. decembra 1996, X/Komisia, T‑130/95, Zb. VS s. I‑A‑603, II‑1609, bod 45; 21. októbra 1997, Patronis/Rada, T‑168/96, Zb. VS s. I‑A‑299, II‑833, bod 35; 5. marca 1998, Manzo‑Tafaro/Komisia, T‑221/96, Zb. VS s. I‑A‑115, II‑307, bod 18; 21. septembra 1999, Oliveira/Parlament, T‑157/98, Zb. VS s. I‑A‑163, II‑851, bod 35; 24. februára 2000, Jacobs/Komisia, T‑82/98, Zb. VS s. I‑A‑39, II‑169, body 36 až 39; 3. októbra 2000, Cubero Vermurie/Komisia, T‑187/98, Zb. VS s. I‑A‑195, II‑885, body 59 a 85; 11. júla 2002, Perez Escanilla/Komisia, T‑163/01, Zb. VS s. I‑A‑131, II‑717, bod 36; 19. marca 2003, Tsarnavas/Komisia, T‑188/01 až T‑190/01, Zb. VS s. I‑A‑95, II‑495, bod 97; 9. apríla 2003, Tejada Fernández/Komisia, T‑134/02, Zb. VS s. I‑A‑125, II‑609, bod 42; 18. septembra 2003, Callebaut/Komisia, T‑241/02, Zb. VS s. I‑A‑215, II‑1061, body 22 a 23; 15. septembra 2005, Casini/Komisia, T‑132/03, Zb. VS s. I‑A‑253, II‑1169, body 53 až 57

2.      Rozhodnutie o odmietnutí povýšenia úradníka založené na odôvodnení, že jeho zásluhy sú menšie ako zásluhy povýšených úradníkov, hoci podstatné náležitosti na posúdenie zásluh dotknutej osoby, ktoré zohľadnila administratíva na základe nových ustanovení článku 45 služobného poriadku, konkrétne hodnotiace správy, jazykové znalosti, úroveň vykonávaných povinností, toto odôvodnenie zjavne vyvracajú, je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením.

(pozri body 36 – 41)