Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 12. marca 2009

Vec F‑4/08

Johannes Hambura

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Výberové konanie – Nepripustenie – Oznámenie o výberovom konaní PE/95/S – Nepoužitie prihlášky uvedenej v Úradnom vestníku Európskej únie – Prípustnosť – Predchádzajúce administratívne konanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Hambura navrhuje zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 5. decembra 2007, ktorým sa zamietla jeho prihláška ako dočasného zamestnanca na pracovné miesto lekára podaná na základe oznámenia o výberovom konaní PE/95/S (Ú. v. ES C 244 A, z 18. októbra 2007, s. 5)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Vymedzenie oznámením o výberovom konaní – Voľná úvaha administratívy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III)

2.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Stručné vysvetlenie dôvodov a tvrdení uvádzaných na Súde pre verejnú službu

[Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a príloha I článok 7 ods. 3; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

1.      Bez ohľadu na svoju voľnú úvahu je výberová komisia viazaná znením oznámenia o výberovom konaní a predovšetkým podmienkami pripustenia, ktoré sú v ňom stanovené. To isté v zásade platí aj pre administratívu, ktorá je takto povinná dodržiavať podmienky pripustenia prihlášok, pretože inak by porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

(pozri bod 46)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. marca 2004, Petrich/Komisia, T‑145/02, Zb. VS s. I‑A‑101, II‑447, bod 34

Súd pre verejnú službu: 11. júla 2006, Tas/Komisia, F‑12/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑79, II‑A‑1‑285, bod 43

2.      Podľa článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu žaloba musí obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia, na ktorých je návrh založený. Tieto údaje musia byť dostatočne jasné a presné na to, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne aj bez ďalších informácií. Na účely zabezpečenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je na to, aby bola žaloba prípustná, potrebné, aby podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá, koherentným a zrozumiteľným spôsobom vyplývali zo znenia samotnej žaloby. Uvedené platí o to viac, že podľa článku 7 ods. 3 prílohy I Štatútu Súdneho dvora, písomná časť konania pred Súdom pre verejnú službu obsahuje v zásade iba jednu výmenu vyjadrení, pokiaľ súd nerozhodne inak. Táto zvláštnosť konania na Súde pre verejnú službu objasňuje, prečo na rozdiel od toho, čo sa stanovuje v súvislosti s návrhom na Všeobecnom súde alebo na Súdnom dvore v súlade s článkom 21 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora, vysvetlenie dôvodov a tvrdení v žalobe nemôže byť stručné. Takáto pružnosť by mala v skutočnosti za následok, že špeciálne a neskoršie pravidlo uvedené v prílohe Štatútu Súdneho dvora by bolo z veľkej časti pozbavené jeho účinku.

(pozri body 49 a 50)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 28. apríla 1993, De Hoe/Komisia, T‑85/92, Zb. s. II‑523, bod 20; 21. mája 1999, Asia Motor Francúzsko a i./Komisia, T‑154/98, Zb. s. II‑1703, bod 42; 15. júna 1999, Ismeri Europa/Dvor audítorov, T‑277/97, Zb. s. II‑1825, bod 29

Súd pre verejnú službu: 26. júna 2008, Nijs/Dvor audítorov, F‑1/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑229, II‑A‑1‑1231, bod 25, ktorý je predmetom odvolania na Súde prvého stupňa, vec T‑376/08 P