Language of document : ECLI:EU:F:2009:22

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

10. března 2009

Věc F-106/07

Stavros Giaprakis

v.

Výbor regionů Evropské unie

„Veřejná služba – Úředníci – Odměňování – Převod části výdělků mimo stát zaměstnání – Článek 17 odst. 2 písm. b) přílohy VII starého služebního řádu –Stavební spoření – Vydání bezdůvodného obohacení – Podmínky – Protiprávnost převodů – Zjevná protiprávnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se S. Giaprakis domáhá, aby jednak bylo zrušeno rozhodnutí Výboru regionů ze dne 21. listopadu 2006, jehož cílem je získat zpět podle článku 85 služebního řádu částky, které mu byly vyplaceny na základě uplatnění opravného koeficientu na část výdělků převedenou do Francie od dubna 2004 do června 2005, tedy částky ve výši 1246,06 eura, a jednak bylo Výboru regionů uloženo zaplatit mu částku strženou z jeho odměny ve výši 1246,06 eura a konečně, aby mu zaplatil částku 1000 eur jako náhradu nemajetkové újmy utrpěné z důvodu výše uvedeného rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2006.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Výboru regionů ze dne 21. listopadu 2006 nařizující vrácení částek vyplývajících z uplatnění opravného koeficientu na část výdělků žalobce převedenou do Francie od dubna 2004 do června 2005 v celkové výši 1246,06 eur se zrušuje. Výboru regionů se ukládá zaplatit žalobci částku 1246,06 eur, navýšenou o úroky z prodlení od data jejího stržení do jejího skutečného zaplacení, jejichž sazba je stanovena Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace a použitelná v průběhu dotčeného období, zvýšená o dva body. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Výbor regionů ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Zpráva administrativy, kterou informuje dotyčnou osobu o svém záměru požadovat vydání bezdůvodného obohacení při neexistenci uspokojivého vysvětlení nebo doplňujícího dokladu poskytnutého dotyčnou osobou

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Vydání bezdůvodného obohacení – Podmínky – Zjevně chybná platba – To, že dotyčná osoba o určité skutečnosti věděla – Převod části výdělků úředníka mimo stát zaměstnání za účelem financování účtu stavebního spoření

(Služební řád úředníků, článek 85; příloha VII, čl. 17 odst. 2)

3.      Úředníci – Žaloba – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci – Náhrada majetkové újmy, kterou úředník utrpěl v důsledku protiprávního stržení určité částky

(Služební řád úředníků, čl. 91 odst. 1)

1.      Zprávu administrativy, kterou informuje úředníka o svém záměru požadovat při neexistenci uspokojivého vysvětlení nebo doplňujícího dokladu, které by tento úředník mohl poskytnout, vrácení některých bezdůvodně vyplacených částek a která neuvádí výši případných částek, ani způsoby vrácení nelze považovat za akt nepříznivě zasahující do právního postavení úředníka, neboť se přímo a bezprostředně nedotýká jeho zájmů tím, že by podstatným způsobem měnila jeho právní postavení, ani nepředstavuje zaujetí konečného postoje administrativy. Taková zpráva navíc dotyčné osobě v žádném případě neumožňuje posoudit vhodnost jejího zpochybnění podáním stížnosti podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu.

(viz body 45 a 46)

2.      Z článku 85 služebního řádu vyplývá, že vydání bezdůvodného obohacení podléhá dvěma kumulativním podmínkám, z nichž první spočívá v protiprávnosti platby, o jejíž navrácení administrativa usiluje, a druhá spočívá v tom, že úředník o protiprávnosti věděl nebo v konstatování, že dotčená protiprávnost je natolik zřejmá, že musela být úředníkovi známa.

I za předpokladu, že by čl. 17 odst. 2 přílohy VII služebního řádu, ve znění před vstupem v platnost nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců, jenž úředníkovi umožňuje převést část svých výdělků mimo stát zaměstnání za účelem úhrady nákladů vzniklých zejména v důsledku závazků, které pravidelně hradí mimo zemi, kde má sídlo jeho orgán, nebo mimo zemi, kde plní své služební povinnosti, nebyl použitelný, pokud je převod určen k financování účtu stavebního spoření uznaného jako takového právními předpisy členského státu, není protiprávnost takové platby natolik zřejmá, aby musela být uvedenému úředníkovi známa, zejména pokud znění použitelných předpisů neumožňuje dát jasnou a jednoznačnou odpověď na otázku použitelnosti tohoto ustanovení na takový převod a chování příslušných útvarů mohlo u dotyčné osoby rozumně vyvolat dojem, že se přiklání k použitelnosti tohoto ustanovení.

(viz body 58, 68, 69, 72 a 74)

3.      Soud pro veřejnou službu Společenství, který má pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci ve sporech majetkoprávní povahy, je oprávněn nařídit, aby byla žalobci jako náhrada majetkové újmy vrácena částka, kterou administrativa neoprávněně požadovala, včetně úroků z prodlení od data stržení částky do jejího skutečného vyplacení.

(viz body 81 a 82)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 18. září 2002, Puente Martín v. Komise, T‑29/01, Recueil FP a. I‑A‑157 a II‑833, bod 88; 9. července 2003, Efthymiou v. Komise, T‑22/01, Recueil FP s. I‑A‑177 a II‑891, bod 45

Soud pro veřejnou službu: 16. ledna 2007, Borbély v. Komise, F‑126/05, Sb. VS s. I-A-1-0000 a II-A-1-0000, bod 73