Language of document : ECLI:EU:F:2009:22

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 10 mars 2009

Mål F-106/07

Stavros Giaprakis

mot

Europeiska unionens regionkommitté

”Personalmål – Tjänstemän – Lön – Överföring av en del av lönen utanför tjänstgöringslandet – Artikel 17.2 b i bilaga VII till de gamla tjänsteföreskrifterna – Bosparkonto – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Villkor – Felaktigheter vid överföringar – Uppenbart att överföringarna varit felaktiga”

Saken: Talan som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Stavros Giaprakis yrkar dels att det beslut som Regionkommittén fattade den 21 november 2006 om att med stöd av artikel 85 i tjänsteföreskrifterna återkräva de belopp om sammanlagt 1 246,06 euro som betalats ut till honom som korrigeringskoefficient för den del av hans lön som överförts till Frankrike från april 2004 till juni 2005 ska ogiltigförklaras, dels att Regionkommittén till honom ska förpliktas återbetala det belopp om 1 246,06 euro som innehållits av hans lön samt betala ett belopp om 1 000 euro som ersättning för ideell skada på grund av det ovannämnda beslutet av den 21 november 2006.

Avgörande: Det beslut som fattades av Regionkommittén den 21 november 2006 om att återkräva de belopp om sammanlagt 1 246,06 euro som betalats ut som korrigeringskoefficient för den del av sökandens lön som överförts till Frankrike från april 2004 till juni 2005 ogiltigförklaras. Regionkommittén ska till sökanden återbetala ett belopp om 1 246,06 euro, jämte dröjsmålsränta från den dag då beloppet återbetalades till dess betalning sker enligt den räntesats som fastställts av Europeiska centralbanken för huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som var tillämplig under den aktuella perioden med tillägg av två procentenheter. Talan ogillas i övrigt. Regionkommittén ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Meddelande från administrationen till den berörde om dess avsikt att återkräva felaktigt utbetalda belopp eftersom mottagaren inte lämnat en tillfredsställande förklaring eller inkommit med en kompletterande styrkande handling

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Villkor – Uppenbart felaktig överföring – Den berördes vetskap – Överföring av en del av tjänstemannens lön till ett bosparkonto i en annan medlemsstat än tjänstgöringslandet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 85 och artikel 17.2 i bilaga VII)

3.      Tjänstemän – Talan – Obegränsad behörighet – Skadestånd för materiell skada som en tjänsteman lidit på grund av att ett belopp felaktigt återbetalats

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1)

1.      Ett meddelande till en tjänsteman från administrationen med information om dess avsikt att – i avsaknad av en tillfredsställande förklaring eller en kompletterande styrkande handling från tjänstemannen – återkräva vissa felaktigt utbetalda belopp, som varken anger beloppet för det eventuella återkravet eller formerna för återbetalningen, kan inte betraktas som en rättsakt som går tjänstemannen emot, eftersom meddelandet varken direkt och omedelbart påverkar tjänstemannens intressen genom att väsentligt förändra vederbörandes rättsliga ställning eller utgör ett slutgiltigt ställningstagande från administrationens sida. Ett sådant meddelande gör det därtill inte möjligt för den berörde att överväga om vederbörande vill invända mot meddelandet genom att inkomma med ett klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 45 och 46)

2.      Av artikel 85 i tjänsteföreskrifterna följer att två kumulativa villkor måste vara uppfyllda för att en återbetalning av felaktigt utbetalda belopp ska få ske. Det första villkoret är att den överföring som administrationen vill återfå ska vara felaktig och det andra är att tjänstemannen ska ha haft vetskap om denna felaktighet eller att det kan konstateras att felaktigheten i fråga var så uppenbar att tjänstemannen inte kunde ha undgått att ha vetskap om den.

Även om det antas att artikel 17.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna i dess lydelse före ikraftträdandet av förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda, som gör det möjligt för tjänstemannen att få en del av sin lön överförd till en annan medlemsstat än tjänstgöringslandet för att täcka utgifter, framför allt för tjänstemannens regelbundna förpliktelser utanför det land där hans institution har sitt säte eller utanför det land där han tjänstgör, inte är tillämplig när överföringen avser att ske till ett bosparkonto som erkänns som ett sådant enligt en medlemsstats lagstiftning, är felaktigheten hos en sådan överföring inte så uppenbar att tjänstemannen inte kunde ha undgått att ha vetskap om den. Detta gäller särskilt eftersom lydelsen av tillämpliga bestämmelser inte ger ett klart och otvetydigt svar på frågan om denna bestämmelse är tillämplig på en sådan överföring och de behöriga myndigheternas agerande rimligen har fått den berörde att tro att de ansåg att denna bestämmelse var tillämplig.

(se punkterna 58, 68, 69, 72 och 74)

3.      Gemenskapsdomstolen, som har obegränsad behörighet i tvister av ekonomisk art, är behörig att besluta att sökanden ska erhålla skadestånd för materiell skada med ett belopp som motsvarar det belopp som felaktigt utbetalats av administrationen, jämte dröjsmålsränta från den dag då beloppet återbetalades till dess betalning sker.

(se punkterna 81 och 82)

Hänvisning till

förstainstansrätten den 18 september 2002, T‑29/01, Puente Martín mot kommissionen, REGP 2002, s. I‑A‑157 och II‑833, punkt 88 ; den 9 juli 2003, T‑22/01, Efthymiou mot kommissionen, REGP 2003, s. I‑A‑177 och II‑891, punkt 45

personaldomstolen den 16 januari 2007, F‑126/05, Borbély mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A-1-0000 och II‑A-1-0000, punkt 73