Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Handelsgerichts Wien (Австрия) на 3 юни 2010 г. - Martin Luksan/Petrus van der Let

(Дело C-277/10)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Handelsgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: Martin Luksan

Ответник: Petrus van der Let

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли разпоредбите на правото на Европейския съюз в областта на авторското право и сродните му права и по-специално разпоредбите на член 2, параграфи 2, 5 и 6 от Директивата относно правото на отдаване под наем и в заем1, на член 1, параграф 5 от Директивата относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване2 и член 2, параграф 1 от Директивата относно срока за закрила3 във връзка член 4 от Директивата относно правото на отдаване под наем и в заем, член 2 от Директивата относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване и членове 2 и 3, както и член 5, параграф 2, буква б) от Директивата относно информационното общество4, да се тълкуват в смисъл, че правата на използване, свързани с възпроизвеждането, излъчване чрез спътник или друга форма на съобщаване на обществото чрез предоставяне на публичен достъп, във всеки случай принадлежат на главния режисьор на едно филмово или аудиовизуално произведение или на други, определени със закон от законодателя в държавите членки филмови автори, непосредствено (оригинерно), а не непосредствено (оригинерно) и изключително - на продуцента на филми; намират ли се в противоречие с правото на Европейския съюз законите на държавите членки, които предоставят със закон правата на използване непосредствено (оригинерно) и изключително на продуцента на филми?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2a. Във връзка с принадлежащите на главния режисьор на филмово или аудиовизуално произведение или на други, определени от националния законодател филмови автори, права на използване по смисъла на точка 1, запазено за националния законодател съгласно правото на Европейския съюз ли е правомощието да предвижда и във връзка с други права, различни от правото на отдаване под наем и в заем, законова презумпция в полза на прехвърлянето на такива права на продуцента на филми и, при утвърдителен отговор, следва ли да се спазват съдържащите се в член 2, параграфи 5 и 6 от Директивата относно правото на отдаване под наем и в заем във връзка с член 4 от нея условия?

2б. Следва ли оригинерното прехвърляне на собственост при главния режисьор на филмово или аудиовизуално произведение или при други, определени от националния законодател филмови автори, да се прилага и към предвидените от националното законодателство права на справедливо възнаграждение като така нареченото "възнаграждение за празни носители" (Leerkassettenvergütung) по член 42б от австрийския закон за авторското право (ЗАП), респективно към правото на справедливо обезщетение по смисъла на член 5, параграф 2, буква б) от Директивата относно информационното общество?

При утвърдителен отговор на въпрос 2б:

3.    Във връзка с принадлежащите на главния режисьор на филмово или аудиовизуално произведение или на други, определени от националния законодател филмови автори, права по смисъла на точка 2, запазено за националния законодател съгласно правото на Европейския съюз ли е правомощието да предвижда законова презумпция в полза на прехвърлянето на такива права на възнаграждение на продуцента на филми и, при утвърдителен отговор, следва ли да се спазват съдържащите се в член 2, параграфи 5 и 6 от Директивата относно правото на отдаване под наем и в заем във връзка с член 4 от нея условия?

При утвърдителен отговор на третия въпрос:

4.    В съответствие с горепосочените разпоредби от правото на Европейския съюз в областта на авторското право и сродните му права ли е национален закон на държава членка, съгласно който главният режисьор на филмово или аудиовизуално произведение или други, определени от националния законодател филмови автори, имат право на половината от законоустановеното право на възнаграждение, но това право има диспозитивен характер и поради това не е задължително?

____________

1 - Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 346, стр. 61; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 120).

2 - Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (ОВ L 248, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 134).

3 - Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (кодифицирана версия) (ОВ L 372, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 7).

4 - Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).