Language of document :

A tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgium) által 2019. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PN, QO, RP, SQ, TR kontra Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(C-394/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperesek: PN, QO, RP, SQ, TR

Alperes: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A közösségi normák teljes érvényesülésének és azok védelmének a Francovich ítélet és a Brasserie du pêcheur ítélet, valamint a 2004/38/EK irányelv1 szerint meghatározott elvét úgy kell-e értelmezni, hogy az a tagállamokat arra kötelezi, hogy – olyan külföldi esetében, akit az arányosság előzetes vizsgálata nélkül a belső jogba történő hibás átültetésből kifolyólag fosztottak meg a tartózkodási jogától – a szociális ellátás rendszerének keretében mindaddig gondoskodjanak a kérelmező orvosi ellátáson kívüli alapvető szükségleteiről, amíg a tartózkodási jogáról – az uniós jog figyelembevételével – nem határoznak?

____________

1     Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o., helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.)