Language of document :

2019 m. gegužės 21 d. Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PN, QO, RP, SQ, TR / Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Byla C-394/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: PN, QO, RP, SQ, TR

Atsakovas: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Prejudicinis klausimas

Ar Bendrijos teisės normų visiško veiksmingumo ir jų apsaugos principas, apibrėžtas sprendimuose Francovich ir Brasserie du pêcheur, ir Direktyva 2004/38/EB1 turi būti aiškinami taip, kad pagal juos tuo atveju, kai užsieniečio teisė gyventi šalyje panaikinama prieš tai neįvertinus proporcingumo, nes direktyva netinkamai perkelta į nacionalinę teisę, valstybė narė privalo pagal savo socialinės paramos sistemą užtikrinti pagrindinius, o ne tik medicininius suinteresuotojo asmens poreikius, kol bus priimtas sprendimas dėl to asmens gyvenimo šalyje laikantis Sąjungos teisės?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).