Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgien) den 21 maj 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR mot Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Mål C-394/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Klagande: PN, QO, RP, SQ, TR

Motpart: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Tolkningsfrågan

Ska principerna om full verkan av och skydd för de gemenskapsrättsliga reglerna, såsom dessa principer har definierats i målen Francovich och Brasserie du Pêcheur, samt direktiv 2004/38/EG1 , tolkas så, att de – i ett fall där en utlänning har förlorat sin uppehållsrätt utan en föregående proportionalitetsbedömning på grund av ett felaktigt införlivande av unionsrätten med nationell rätt – ålägger en medlemsstat att inom ramen för sitt system för socialt stöd ansvara för andra grundläggande behov än sjukvård, till dess att prövningen av sökandens uppehållsrätt har avgjorts på ett sätt som är förenligt med unionsrätten?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).