Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Heilbronn (Германия), постъпило на 14 юни 2019 г. — Наказателно производство срещу ZW

(Дело C-454/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Heilbronn

Страни в главното производство

ZW

Заинтересована страна: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Преюдициални въпроси

Трябва ли първичното и/или вторично право на Съюза, и по-специално Директива 2004/38/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета, разбирана в смисъл, че предоставя всеобхватни права на гражданите на Съюза да се движат и пребивават свободно на територията на държавите членки, да се тълкува в смисъл, че обхваща и национални наказателноправни норми?

Ако отговорът на въпроса е утвърдителен:

Следва ли първичното и/или вторичното право на Съюза да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагане на национална наказателноправна норма, която санкционира задържането на дете в чужбина без съгласието на неговия попечител, ако в тази разпоредба не се прави разграничение дали става въпрос за държави — членки на Европейския съюз, или за трети държави?

____________

1     Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).