Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Heilbronn (Duitsland) op 14 juni 2019 – Strafzaak tegen ZW

(Zaak C-454/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Heilbronn

Partijen in de strafzaak

ZW

Betrokken partij: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Prejudiciële vragen

Moet het primaire en/of afgeleide Unierecht, in casu meer bepaald richtlijn 2004/38/EG1 , in de zin van een ongeclausuleerd recht van de burgers van de Unie van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, aldus worden uitgelegd dat het ook van toepassing is op nationale strafrechtelijke bepalingen?

Ingeval de vraag bevestigend wordt beantwoord: staat de uitlegging van het primaire en/of afgeleide Unierecht in de weg aan de toepassing van een nationale strafrechtelijke bepaling waarbij de onttrekking van een kind aan zijn voogd in het buitenland strafbaar is gesteld, wanneer in die bepaling geen onderscheid wordt gemaakt tussen lidstaten van de Europese Unie en derde landen?

____________

1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB 2004, L 158, blz. 77).