Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 30. září 2019 – FS v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Věc C-719/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobce: FS

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Předběžné otázky

Musí být čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158 1 , …) vykládán v tom smyslu, že povinnosti vyplývající z rozhodnutí o vyhoštění občana Unie z území hostitelského členského státu, vydaného podle tohoto ustanovení, jsou splněny a toto rozhodnutí již nevyvolává žádné právní účinky, jakmile tento občan Unie ve lhůtě pro dobrovolné opuštění území, stanovené v tomto rozhodnutí, prokazatelně opustí území tohoto hostitelského členského státu?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Náleží tomuto občanu Unie při okamžitém návratu do hostitelského členského státu právo pobytu po dobu až tří měsíců stanovené v čl. 6 odst. 1 směrnice 2004/38/ES, nebo hostitelský členský stát může vydat nové rozhodnutí o vyhoštění, aby zabránil tomu, aby dotčený občan Unie krátkodobě vstupoval na území hostitelského členského státu?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí pak tento občan Unie po určitou dobu pobývat mimo území daného hostitelského členského státu a jak dlouho tato doba trvá?

____________

1     s. 77.