Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 30. septembril 2019 – FS versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(kohtuasi C-719/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: FS

Vastustaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158,1  […]) ELT eriväljaanne 05/005, lk 46), artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätte kohaselt tehtud otsus saata liidu kodanik välja vastuvõtva liikmesriigi territooriumilt, on täidetud ja otsusel ei ole enam mingeid õiguslikke tagajärgi, kui liidu kodanik on vastuvõtva liikmesriigi territooriumilt otsuses vabatahtlikuks lahkumiseks kehtestatud tähtaja jooksul tõendatult lahkunud?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt: kas vastuvõtvasse liikmesriiki viivitamatult tagasipöördumise korral on liidu kodanikul direktiivi 2004/38/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud õigus viibida riigis kuni kolm kuud või võib vastuvõttev liikmesriik teha uue väljasaatmisotsuse, et takistada liidu kodanikul vastuvõtvasse liikmesriiki lühikeseks ajaks siseneda?

3.    Juhul kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt: kas sellisel juhul peab liidu kodanik viibima teatud aja vältel väljaspool vastuvõtva liikmesriigi territooriumi ja kui pikk peab selline aeg olema?

____________

1 lk 77.