Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 30 september 2019 – FS, övrig part: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Mål C-719/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i det nationella målet

Klagande: FS

Övrig part: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77) tolkas så, att ett beslut om utvisning av en unionsmedborgare från den mottagande medlemsstaten som fattats med stöd av denna bestämmelse ska anses verkställt och beslutet inte längre anses ha några rättsverkningar så snart unionsmedborgaren bevisligen lämnat den mottagande medlemsstaten inom den frist för frivillig avresa som fastställts i beslutet?

2)    Om fråga 1 ska besvaras jakande, åtnjuter unionsmedborgaren vid en omedelbar återkomst till den mottagande medlemsstaten den uppehållsrätt i högst tre månader som avses i artikel 6.1 i direktiv 2004/38, eller får den mottagande medlemsstaten fatta ett nytt beslut om utvisning för att förhindra att unionsmedborgaren gång på gång reser in i landet för ett kortare uppehåll?

3)    Om fråga 1 ska besvaras nekande, måste unionsmedborgaren i så fall uppehålla sig utanför den mottagande medlemsstaten under en viss period, och i så fall hur länge?

____________