Language of document :

Иск, предявен на 5 октомври 2017 г. — Top Cable/ЕСП

(Дело T-689/17)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Top Cable, SA (Rubí, Испания) (представители: R. Vallina Hoset и A. Sellés Marco, адвокати)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви извъндоговорната отговорност на Единния съвет за преструктуриране и да го осъди да поправи вредите, понесени от ищеца вследствие на всички действия и бездействия, които са го лишили от облигациите и акциите, на които същият е бил собственик в BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,

да осъди ЕСП да заплати сумата от 52 000 000 EUR на жалбоподателя като обезщетение за причинените вреди (наричана по-нататък „дължимата сума“),

да увеличи размера на дължимата сума с компенсаторната лихва, считано от 7 юни 2017 г. до произнасянето на решението, с което се слага край на настоящото производство,

да увеличи размера на дължимата сума със съответните лихви за забава, считано от момента на постановяване на решението по настоящото производство до пълното изплащане на дължимата сума, с процент, фиксиран от ЕЦБ за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта,

да осъди ЕСП да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни на посочените по дело T-659/17, Vallina Fonseca/ЕСП.

____________