Language of document :

5. oktoobril 2017 esitatud hagi – Top Cable versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T-689/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Top Cable, SA (Rubí, Hispaania) (esindajad: advokaadid R. Vallina Hoset ja A. Sellés Marco)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu lepinguvälist vastutust ja mõista temalt välja kahju, mis hagejale tekkis Ühtse Kriisilahendusnõukogu kõigi toimingute ja tegematajätmiste tõttu, millega hagejalt võeti temale kuulunud võlakirjad ja vara, mis talle kuulus BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.-s;

mõista Ühtselt Kriisilahendusnõukogul hagejale välja 52 000 000 eurot tekkinud kahju hüvitamiseks („sissenõutav summa“);

nõustuda suurendama sissenõutavat summat tasandusintressi võrra alates 7. juunist 2017 kuni käesolevat asja lahendava kohtuotsuse kuulutamiseni;

nõustuda suurendama sissenõutavat summat viivise võrra, mida arvestatakse alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest kuni sissenõutava summa tervikuna maksmiseni, EKP poolt peamiste refinantseerimistehingute puhul aluseks võetavas intressimääras, millele lisandub kaks protsendipunkti;

mõista kohtukulud välja Ühtselt Kriisilahendusnõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjas T-659/17, Vallina Fonseca vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu.

____________