Language of document :

Žaloba podaná 5. októbra 2017 – Top Cable/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(vec T-689/17)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Top Cable, S.A. (Rubí, Španielsko) (v zastúpení: R. Vallina Hoset a A. Sellés Marco, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil mimozmluvnú zodpovednosť Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií [SRB] a uložil jej povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla žalobkyni, spôsobenú všetkými konaniami a činnosťami SRB, ktoré ju pripravili o dlhopisy a cenné papiere banky BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., ktoré vlastnila,

nariadil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií uhradiť žalobkyni sumu 52 000 000 eur ako náhradu spôsobenej škody (ďalej len „vymáhateľná suma“),

rozhodol, že vymáhateľná suma sa zvyšuje o kompenzačné úroky od 7. júna 2017 až do vyhlásenia rozsudku, ktorým sa rozhodne v tejto veci,

rozhodol, že vymáhateľná suma sa zvýši o príslušné úroky z omeškania od dňa vyhlásenia tohto rozsudku až do úplného zaplatenia vymáhateľnej sumy v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania, zvýšenej o dva percentuálne body,

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné ako dôvody a hlavné tvrdenia uvedené vo veci T-659/17, Vallina Fonseca/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.

____________