Language of document :

Жалба, подадена на 5 октомври 2017 г. — García Gómez и др./ЕСП

(Дело T-693/17)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Abel García Gómez (Торевиеха, Испания) и още 2199 жалбоподатели (представители: J. Cremades García, S. Rodríguez Bajón и M. F. Ruiz Núñez, abogados)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да допусне жалбата за отмяна и я обяви за основателна,

съгласно член 277 ДФЕС, да обяви за неприложим Регламент (ЕС) № 806/2014 или, при условията на евентуалност, член 21, член 22, параграф 2, буква a), член 24, както и членове 18 и 23 от посочения Регламент (ЕС) № 806/2014,

да отмени обжалваното решение на ЕСП,

да осъди ЕСП да обезщети жалбоподателите за причинените им вреди и щети вследствие на прилагането на норми, противоречащи на правото на Съюза,

при условията на евентуалност, да осъди ЕСП да заплати на жалбоподателите обезщетение на акционерите или кредиторите, като се има предвид оценката на Banco Popular, представена от жалбоподателите като окончателна оценка, предвидена в Регламент № 806/2014, с цел да се прецени дали акционерите и кредиторите биха получили по-добро третиране, ако институцията–предмет на преструктуриране беше започнала обикновено производство по несъстоятелност,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Настоящата жалба е срещу решението на Единния съвет за преструктуриране от 7 юни 2017 г. (SRB/EES/2017/08), което одобрява преструктурирането на Banco Popular Español, S.A.

Основанията и основните доводи са подобни на изложените по дело T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-483/17, García Suárez е др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране, T-497/17, Sánchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.

____________