Language of document :

Žaloba podaná 5. októbra 2017 – García Gómez a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(vec T-693/17)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Abel García Gómez (Torrevieja, Španielsko) a ďalších 2 199 (v zastúpení: J. Cremades García, S. Rodríguez Bajón a M. F. Ruiz Núñez, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil predmetnú žalobu o neplatnosť za prípustnú a dôvodnú,

na základe článku 277 ZFEÚ určil, že nariadenie (EÚ) č. 806/2014 alebo subsidiárne články 21, 22 ods. 2 písm. a) a 24, ako aj články 18 a 23 tohto nariadenia, sa nebudú uplatňovať,

zrušil napadnuté rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB),

uložil SRB, aby žalobcom zaplatila náhradu škody, ktorú im spôsobila v dôsledku uplatňovania predpisov odporujúcich právu Európskej únie,

subsidiárne uložil SRB, aby odškodnila žalobcov ako akcionárov alebo veriteľov, pričom ocenenie Banco Popular vykonané žalobcami sa uzná za definitívne ocenenie podľa nariadenia 806/2014 a posúdil, či by akcionári a veritelia získali lepšie zaobchádzanie, ak by banka nachádzajúca sa v krízovej situácii vstúpila do riadneho konkurzného konania,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetná žaloba smeruje proti rozhodnutiu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017 (SRB/EES/2017/08) o prijatí opatrení na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A.

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.

____________