Language of document :

Talan väckt den 5 oktober 2017 – García Gómez m.fl. mot SRB

(Mål T-693/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Abel García Gómez (Torrevieja, Spanien) och 2199 andra sökande (ombud: advokaterna J. Cremades García, S. Rodríguez Bajón och M. F. Ruiz Núñez)

Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ta upp talan till prövning och bifalla den,

i enlighet med artikel 277 FEUF förklara att förordning (EU) nr 806/2014 inte kan tillämpas, alternativt förklara att artiklarna 21, 22.2 a och 24 samt artiklarna 18 och 23 i förordning (EU) nr 806/2014 inte kan tillämpas,

ogiltigförklara det överklagade beslutet från SRB,

förplikta SRB att ersätta den skada som sökandena har orsakats till följd av tillämpningen av bestämmelser som strider mot unionsrätten,

alternativt, förplikta SRB att utge ersättning till aktieägare och borgenärer med beaktande av den värdering av Banco Popular som sökandena tillhandahållit såsom slutlig värdering i den mening som avses i förordning nr 806/2014 för att avgöra huruvida dessa aktieägare och borgenärer hade behandlats bättre om institutet under resolution hade inlett ett normalt insolvensförfarande, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan riktar sig mot Gemensamma resolutionsnämndens beslut av den 7 juni 2017 (SRB/EES/2017/08), om fastställande av en resolutionsordning för Banco Popular Español, S.A.

De grunder och huvudargument som åberopas liknar de som åberopats i mål T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Gemensamma resolutionsnämnden, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Gemensamma resolutionsnämnden, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden, T-483/17, García Suárez m.fl./kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden, T-484/17, Fidesban m.fl./Gemensamma resolutionsnämnden, T-497/17, Sánchez del Valle y Calatrava Real State 2015/kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden, och T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden.

____________