Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2017 r. – Escribà Serra i in. / SRB

(Sprawa T-731/17)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Juan Escribà Serra (Girona, Hiszpania) i 8 innych skarżących (przedstawiciele: adwokaci R. Vallina Hoset i A. Lois Perreau de Pinninck)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [SRB] i zobowiązanie jej do naprawienia poniesionej przez stronę skarżącą szkody wynikającej z wszystkich działań i zaniechań SRB, które pozbawiły skarżące całości ich inwestycji w obligacje podporządkowane Banco Popular Español, S.A.

zasądzenie od SRB zapłaty: na rzecz skarżących kwoty 1 726 504 EUR, tytułem naprawienia poniesionej szkody („dochodzona kwota”), podzielonej w następujący sposób:

- Ramón Romaguera Amat: 1 071 602,94 EUR;

- Cerámica Puigdemont: 260 437,16 EUR;

- Maria Dolors Guell Parnau: 52 524,35 EUR;

- Enrique Escribà Nadal: 70 838,57 EUR;

- Joan Escribà Serra i Maria Dolors Nadal Casaponsa: 151 796,93 EUR;

- Laia Escribà Nadal i Maria Dolors Nadal Casaponsa: 25 299,49 EUR;

- José Sabater Comas i Mª Inmaculada Urgellés Bosch: 94 004,56 EUR;

zwiększenie dochodzonej kwoty o odsetki wyrównawcze od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia ogłoszenia wyroku kończącego niniejsze postępowanie;

zwiększenie dochodzonej kwoty o odsetki za opóźnienie od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do całkowitej zapłaty dochodzonej kwoty, według stóp procentowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, powiększonych o dwa punkty procentowe;

obciążenie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Główne zarzuty i argumenty są podobne do tych podniesionych w sprawie T-659/17 Vallina Fonseca/SRB.

____________