Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2017 – Escribà Serra a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(vec T-731/17)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Juan Escribà Serra (Girona, Španielsko) a ďalších 8 žalobcov (v zastúpení: R. Vallina Hoset a A. Lois Perreau de Pinninck, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

konštatoval mimozmluvnú zodpovednosť Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a uložil jej povinnosť zaplatiť náhradu škody spôsobenú žalobcom v dôsledku konaní a opomenutí, ktoré spôsobili úplnú stratu investícií v dlhopisoch Banco Popular Español, S.A.,

uložil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií povinnosť: zaplatiť nasledujúcim žalobcom sumu 1 726 504 eur z titulu náhrady spôsobenej škody („vymáhaná suma“), konkrétne takto:

- Ramón Romaguera Amat: 1 071 602,94 eura;

- Cerámica Puigdemont: 260 437,16 eura;

- Maria Dolors Guell Parnau: 52 524,35 eura;

- Enrique Escribà Nadal: 70 838,57 eura;

- Joan Escribà Serra a Maria Dolors Nadal Casaponsa: 151 796,93 eura;

- Laia Escribà Nadal a Maria Dolors Nadal Casaponsa: 25 299,49 eura;

- José Sabater Comas a Mª Inmaculada Urgellés Bosch: 94 004,56 eura;

zvýšil vymáhanú sumu o kompenzačné úroky splatné od 7. júna 2017 do okamihu vyhlásenia rozsudku, ktorým sa rozhodne v tejto veci,

zvýšil vymáhanú sumu o príslušné úroky z omeškania splatné od okamihu vyhlásenia rozsudku do úplného zaplatenia vymáhanej sumy, s úrokovou sadzbou stanovenou ECB pre hlavné operácie refinancovania, zvýšenou o dva percentuálne body,

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veci T-659/17, Vallina Fonseca/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.

____________