Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2017 – Escribà Serra m.fl. mot SRB

(Mål T-731/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Juan Escribà Serra (Girona, Spanien) och åtta andra sökande (ombud: advokaterna R. Vallina Hoset och A. Lois Perreau de Pinninck)

Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

fastställa att Gemensamma resolutionsnämnden har ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar och förplikta densamma att ersätta den skada som sökandena har lidit till följd av SRB:s ageranden och försummelser, som medfört att sökandena förlorat hela deras investering i efterställda obligationer i Banco Popular Español, S.A,

förplikta Gemensamma resolutionsnämnden att till sökandena utge 1 726 504 euro i ersättning för den förlust de har gjort (det ”utmätningsbara beloppet”), fördelat enligt följande:

Ramón Romaguera Amat: 1 071 602,94 euro,

Cerámica Puigdemont: 260 437,16 euro,

Maria Dolors Guell Parnau: 52 524,35 euro,

Enrique Escribà Nadal: 70 838,57 euro,

Joan Escribà Serra och Maria Dolors Nadal Casaponsa: 151 796,93 euro,

Laia Escribà Nadal och Maria Dolors Nadal Casaponsa: 25 299,49 euro,

José Sabater Comas och Inmaculada Urgellés Bosch: 94 004,56 euro,

−    höja det utmätningsbara beloppet med kompensationsränta räknad från den 7 juni 2017 fram till dess att dom meddelas i detta mål,

−    höja det utmätningsbara beloppet med dröjsmålsränta räknad från den dag då denna dom meddelas fram till dess att full betalning av det utmätningsbara beloppet erläggs, till den kurs som fastställts av Europeiska centralbanken (ECB) för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, ökad med två procentenheter, och

−    förplikta Gemensamma resolutionsnämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

De grunder och huvudargument som åberopas liknar de som åberopats i mål T-659/17, Vallina Fonseca/Gemensamma resolutionsnämnden.

____________