Language of document :

Kanne 27.12.2017 – Aeris Invest v. EKP

(asia T-827/17)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Aeris Invest Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías ja A. Lois Perreau de Pinninck)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EKP:n 7.11.2017 tekemät päätökset LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 ja LS/MD/17/419

velvoittamaan Euroopan keskuspankin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii SEUT 263 artiklan ja EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4.3.2004 tehdyn Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2004/3 nojalla Euroopan keskuspankin 7.11.2017 tekemien päätösten LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 ja LS/MD/17/419, jotka koskevat pyyntöjä saada tutustua Euroopan keskuspankin asiakirjoihin, kumoamista.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste: Päätöksillä LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 ja LS/MD/419 rikotaan asiakirjoihin tutustumista koskevan päätöksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, koska niissä evätään oikeus tutustua tietoihin sillä perusteella, että asiakirjoja koskee kokonaan tai osittain yleinen olettama siitä, ettei niihin anneta oikeutta tutustua sen takia, että ne ovat luottamuksellisia asiakirjoja, jotka kuuluvat toimielimiin sovellettavan salassapitovelvollisuuden piiriin.

Toinen kanneperuste: Päätöksellä LS/PT/17/406 rikotaan tutustumista koskevan päätöksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toista ja kuudetta luetelmakohtaa, koska siinä todetaan, että tietojen antaminen siltä osin kuin on kyse siitä, onko ja miten Banco Popular käyttänyt ELA:a päivinä ennen selvitystilaansa, ja maksuvalmiutta ja omavaraisuutta koskevien tietojen antaminen voi tosiasiassa haitata unionin tai jäsenvaltion rahapolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoiden vakautta.

Kolmas kanneperuste: Päätöksillä LS/PT/17/406 ja LS/MD/419 rikotaan asiakirjoihin tutustumista koskevan päätöksen 4 artiklan 2 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa, koska siinä todetaan, että pyydettyjä tietoja koskevat asiakirjat koskevat arkaluonteisia tietoja, joiden ilmaiseminen saattaisi vahingoittaa Banco Popularin ja Banco Santanderin liikeintressejä.

Neljäs kanneperuste: Euroopan keskuspankki on rikkonut Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa, koska se on evännyt kantajalta oikeuden tutustua asiakirjoihin, joihin mainittu toimielin on tukeutunut vahvistaakseen Banco Popularin selvitystilan.

____________