Language of document :

Acțiune introdusă la 27 decembrie 2017 – Aeris Invest/BCE

(Cauza T-827/17)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Aeris Invest Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías și A. Lois Perreau de Pinninck, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziilor LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 și LS/MD/17/419 ale Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2017 și

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În conformitate cu articolul 263 TFUE și cu articolul 8 alineatul (3) din Decizia BCE/2004/3 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene, prezenta acțiune are ca obiect anularea deciziilor LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 și LS/MD/17/419 ale Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2017 referitoare la cererile de confirmare a accesului la documentele Băncii Centrale Europene.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

Primul motiv: deciziile LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 și LS/MD/17/419 încalcă articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Decizia privind accesul public la documente în măsura în care nu permit reclamantei să aibă acces la anumite informații întrucât documentele în cauză ar fi protejate, în tot sau în parte, de o prezumție generală privind lipsa accesibilității pentru motivul că ar fi vorba despre documente confidențiale protejate de secretul profesional aplicabil instituțiilor.

Al doilea motiv: decizia LS/PT/17/406 încalcă articolul 4 alineatul (1) litera (a) a doua și a șasea liniuță din Decizia privind accesul public la documente în măsura în care menționează că divulgarea utilizării ELA de către Banco Popular în zilele anterioare rezoluției acestei instituții, precum și a informațiilor privind starea lichidităților și a ratelor de capital ar putea afecta în mod specific și efectiv eficacitatea politicii monetare și stabilitatea financiară a Uniunii sau a unui stat membru.

Al treilea motiv: decizia LS/PT/17/406 și decizia LS/MD/17/419 încalcă articolul 4 alineatul (2) prima liniuță din Decizia privind accesul public la documente prin faptul că menționează că documentele și informațiile solicitate ar fi informații sensibile din punct de vedere comercial care ar putea afecta interesele comerciale ale Banco Popular și ale Banco Santander.

Al patrulea motiv: Banca Centrală Europeană a încălcat articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prin faptul că a refuzat să acorde reclamantei accesul la documentele pe care s-a întemeiat această instituție pentru a adopta rezoluția privind Banco Popular.

____________