Language of document :

17. jaanuaril 2018 esitatud hagi – OCU versus EKP

(kohtuasi T-15/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid E. Martínez Martínez ja C. López-Mélida de Ramón)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

kohustada Euroopa Keskpanka esitama taotletud dokumentide tervik- või konfidentsiaalsed versioonid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva menetluse ese on nõue tühistada 17. novembri 2017. aasta otsus LS/MD/17/428, millega jäetakse rahuldamata „EKP dokumentidega tutvumise kordustaotlus“, mille hageja oli esitanud 14. septembril 2017; kohustades selle asemel viivitamata esitama taotletud dokumendid, mis puudutavad Banco Popular Español S.A kriisilahendust.

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite, mis põhineb Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõikes 2 toodud põhiõigusel heale haldusele, mis väljendub dokumentidega tutvumise õiguses, et seaduspäraselt kasutada oma kaitseõigust.

____________