Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Calvo Gutierrez i in. / SRB

(Sprawa T-315/18)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Maria Graciela Calvo Gutierrez (Alcobendas, Hiszpania) i 21 pozostałych skarżących (przedstawiciele: adwokaci R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías i A. Lois Perreau de Pinninck)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [SRB] i zobowiązanie jej do naprawienia poniesionej przez stronę skarżącą szkody wynikającej z wszystkich działań i zaniechań SRB, które pozbawiły stronę skarżącą całości jej inwestycji w obligacje podporządkowane BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.;

zasądzenie od SRB zapłaty na rzecz strony skarżącej z tytułu naprawienia poniesionej szkody majątkowej i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę:

Z tytułu szkody majątkowej, łącznej kwoty 7 570 098,78 EUR za obniżenie wartości akcji Banco Popular, podzielonej proporcjonalnie w zależności od akcji posiadanych przez każdego ze skarżących w następujący sposób:

–    María Graciela Calvo Gutiérrez: 8836,67 EUR

–    Eric Gancedo Holmer: 35 257,42 EUR

–    María Graciela Calvo Gutiérrez y Eric Gancedo Holmer: 39 358,01 EUR

–    Carlos Eric Gancedo Calvo: 7374,19 EUR

–    Gabriel Gancedo Calvo: 7062,93 EUR

–    Jorge Gancedo Calvo: 8545,24 EUR

–    Lucía Gancedo Calvo: 7388,69 EUR

–    Manuel Gancedo Calvo: 9472,17 EUR

–    José Gancedo Calvo: 7389,45 EUR

–    Claudia Sáez de Montagut Gancedo: 763,66 EUR

–    Bosco Sáez de Montagut Gancedo: 2879,18 EUR

–    Yago Sáez de Montagut Gancedo: 379,16 EUR

–    VICA58, S.L.: 265 763,84 EUR

–    Diana Luisa Gancedo Holmer: 175 499,04 EUR

–    Guillermo de Zavala Gancedo: 722,47 EUR

–    Alfredo de Zavala Gancedo: 718,65 EUR

–    Cosme de Zavala Gancedo: 1006,27 EUR

–    Bruno de Zavala Gancedo: 689,66 EUR

–    María Astrid Gancedo Holmer: 442.136,41 EUR

–    Marco Gancedo Holmer: 442 135,64 EUR

–    LOS PRUNOS DEL SETO, S.L.: 6898,14 EUR

–    MANUEL GANCEDO, S.A.: 5340.911,85 EUR

–    EVEDAM INMUEBLES, S.L.: 620 238,46 EUR

–    GANCEDO Y GONZÁLEZ, S.L.: 138 671,57 EUR; oraz

Z tytułu krzywdy, kwoty w wysokości do 7 570 098,78 EUR lub kwoty, której przyznanie Sąd uzna za właściwe, podzielonej proporcjonalnie między skarżących w tym samym stosunku, co kwota przyznana z tytułu szkody majątkowej.

Zwiększenie dochodzonej kwoty o odsetki za opóźnienie od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do całkowitej zapłaty dochodzonej kwoty, według stóp procentowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, powiększonych o dwa punkty procentowe.

Obciążenie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Główne zarzuty i argumenty są podobne do tych podniesionych w sprawie T-659/17 Vallina Fonseca/Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Dz.U. 2017, C 424, s. 42).

____________