Language of document :

Kanne 3.7.2018 – Holmer Dahl v. SRB

(asia T-405/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Helene Holmer Dahl (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías ja A. Lois Perreau de Pinninck)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa, ja velvoittamaan tämän korvaamaan kaiken sen vahingon, joka kantajalle on aiheutunut SRB:n toimenpiteistä ja laiminlyönneistä, joiden johdosta kantaja menetti omistamansa BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A:n osakkeet;

velvoittamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston korvaamaan kantajalle tämän kärsimät aineelliset ja aineettomat vahingot (jäljempänä vaadittava määrä) seuraavasti:

Banco Popularin osakkeiden alaskirjauksesta aiheutunut aineellinen vahinko kaiken kaikkiaan 160 558,41 eurolla;

aineeton vahinko enintään 160 558,41 eurolla tai jollakin muulla unionin yleisen tuomioistuimen kohtuulliseksi katsomalla määrällä.

määräämään, että vaadittavalle määrälle on maksettava korkoa 7.6.2017 lähtien tämän kanteen ratkaisevan tuomion antamispäivään saakka

määräämään, että vaadittavalle määrälle on tämän kanteen ratkaisevan tuomion antamispäivästä lukien ja siihen saakka, kunnes koko vaadittava määrä on maksettu, maksettava viivästyskorkoa, joka määräytyy Euroopan keskuspankin pääasiallisia jälleenrahoitusliiketoimia varten vahvistaman korkotason mukaan, lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin asiassa T-659/17, Vallina Fonseca v. yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (EUVL 2017, C 424, s. 42).

____________