Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 3. jūlijā– Holmer Dahl/VNV

(Lieta T-405/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Helene Holmer Dahl (Madride, Spānija) (pārstāvji: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías un A. Lois Perreau de Pinninck, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējās instances tiesai ir šādi:

atzīt Vienotās noregulējuma valdes ārpuslīgumisko atbildību un piespriest atlīdzināt zaudējumus, kas viņai radīti ar Vienotās noregulējuma valdes darbībām un bezdarbībām, kuru rezultātā prasītāja zaudēja viņai piederošās BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. akcijas;

piespriest Valdei atlīdzināt prasītājai zaudējums par nodarīto materiālo un morālo kaitējumu (“prasītā summa”) šādā apmērā:

- saistībā ar materiālo kaitējumu: pilna summa 160 558,41 EUR par Banco Popular akciju dzēšanu; un

- saistībā ar morālo kaitējumu: summa līdz 60 558,41EUR vai summa, ko Tiesa uzskatītu par atbilstošu;

−    palielināt prasīto summu par kompensācijas procentiem, sākot no 2017. gada 7. jūnija līdz sprieduma pasludināšanai šajā lietā;

−    prasītajai summai pieskaitīt attiecīgos kavējuma procentus par laiku no sprieduma pasludināšanas šajā lietā līdz pilnīgai prasītās summas samaksai atbilstoši ECB galvenajām refinansēšanas darbībām noteiktajai likmei, to palielinot par diviem procentpunktiem;

−    piespriest Vienotajai noregulējuma valdei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kuri ir izvirzīti lietā T-659/17, Vallina Fonseca/Vienotā noregulējuma valde (OV 2017, C 424, 42. lpp.).

____________