Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2018 – Holmer Dahl/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(vec T-405/18)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helene Holmer Dahl (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías a A. Lois Perreau de Pinninck, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval mimozmluvnú zodpovednosť Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a zaviazal ju na náhradu škody vzniknutej žalobkyni v dôsledku konaní a opomenutí, ktoré ju pozbavili akcií BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., ktorých bola majiteľkou,

uložil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu škody z titulu majetkovej a nemajetkovej ujmy („vymáhaná suma“):

-    z titulu majetkovej ujmy sumu 160.558,41 eura za zníženie hodnoty akcií Banco Popular a

-    z titulu nemajetkovej ujmy sumu do 160.558,41eura alebo sumu, ktorú považuje tento súd za primeranú,

rozhodol o zvýšení vymáhanej sumy o kompenzačné úroky splatné od 7. júna 2017 do vyhlásenia rozsudku, ktorým sa rozhodne v tomto konaní,

rozhodol o zvýšení vymáhanej sumy o príslušné úroky z omeškania splatné od vyhlásenia tohto rozsudku do úplného zaplatenia vymáhanej sumy, s úrokovou sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania zvýšenou o dva percentuálne body.

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veci T-659/17, Vallina Fonseca/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (C 424, 2017, s. 42).

____________