Language of document :

Talan väckt den 3 juli 2018 – Holmer Dahl mot SRB

(Mål T-405/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Helene Holmer Dahl (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías och A. Lois Perreau de Pinninck)

Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Gemensamma resolutionsnämnden har ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar och förplikta den att ersätta den skada sökanden lidit till följd av de handlingar och underlåtenheter som SRB gjort sig skyldig till, genom vilka sökanden berövades de aktier hon innehade i BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,

förplikta SRB att betala sökanden följande belopp för den ekonomiska och ideella skada hon lidit (nedan kallat det belopp som ska betalas):

vad gäller ekonomisk skada, ett belopp på totalt 160 558,41 euro avseende inlösen av aktierna i Banco Popular och,

vad gäller ideell skada, ett belopp på upp till 160 558,41 euro eller det belopp tribunalen anser erforderligt,

fastställa att det, för det belopp som ska betalas, ska utgå ränta från den 7 juni 2017 till den tidpunkt då den dom genom vilken förevarande mål avgörs meddelas,

fastställa att det, för det belopp som ska betalas, ska utgå dröjsmålsränta från den tidpunkt då dom meddelas i förevarande mål till dess att full betalning skett för det belopp som ska betalas, med den räntesats som ECB tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner uppräknad med två procentenheter, och

förplikta Gemensamma resolutionsnämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Grunderna och huvudargumenten liknar dem som framförts i mål T-659/17, Vallina Fonseca/Gemensamma resolutionsnämnden (EUT C 424, 2017, s. 42).

____________