Language of document :

Sag anlagt den 5. oktober 2018 – Aeris Invest mod SRB

(Sag T-599/18)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez og A. Sellés Marco)

Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 14. september 2018 annulleres.

Den Fælles Afviklingsinstans tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet til prøvelse af afgørelse fra Den Fælles Afviklingsinstans (herefter »SRB«) af 14. september 2018 om ikke at foretage den efterfølgende endelige værdiansættelse i forbindelse med afgørelse SRB/EES/2017/08 af 7. juni 2017 om en afviklingsordning for Banco Popular Español, S.A (herefter »den anfægtede afgørelse«), har sagsøgeren fremsat to anbringender.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 20, stk. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT 2014, L 225, s. 1). Dette anbringende er opdelt i tre led.

Første led, der vedrører argumentet om, at den anfægtede afgørelse tager stilling til muligheden for at nedskrive kreditorernes fordringer eller øge værdien af det betalte vederlag, uden at der foretages en efterfølgende endelig værdiansættelse.

Andet led, der vedrører argumentet om, at SRB ikke har sikret sig, at de oplysninger, på grundlag af hvilke værdiansættelsen foretages, er så ajourførte og omfattende som muligt, således at eventuelle tab på aktiverne i en enhed anerkendes fuldt ud.

Tredje led, der vedrører tilsidesættelse af Meroni-retspraksis, for så vidt som Kommissionen skulle have tilladt, at SRB’s afgørelse ikke sikrer, at der foretages en efterfølgende endelig værdiansættelse.

Andet anbringende om magtfordrejning, som den anfægtede afgørelse er behæftet med, og som godtgøres af en række objektive, relevante og samstemmende indicier. I denne henseende har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse omgår proceduren i artikel 20 i ovennævnte forordning (EU) nr. 806/2014, og at SRB’s formål ved vedtagelsen af sidstnævnte afgørelse er at skjule Banco Popular Español, S.A’s reelle situation.

____________