Language of document :

Жалба, подадена на 29 август 2018 г. — Del Valle Ruiz и др./ЕСП

(Дело T-514/18)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Antonio Del Valle Ruiz (Mexico City, Мексико) и 36 други лица (представители: P. Saini, QC, J. Pobjoy, Barrister и R. Boynton, Solicitor)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени окончателното решение на апелативната комисия на ЕСП по дело 48/2017 от 19 юни 2018 г., доколкото последната е приела, че Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е имал правото да се позове на (i) член 4, параграф 1, буква a), четвърто тире; (ii) член 4, параграф 2, първо тире; (iii) член 4, параграф 2, трето тире; и/или (iv) член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/20011 (и/или на равностойните разпоредби на Решение SRB/ES/2017/01 на ЕСП от 9 февруари 2017 г. за публичния достъп до документите на ЕСП), за да обоснове неоповестяването на документите, поискани от жалбоподателите в тяхното потвърдително заявление от 23 август 2017 г. по приемането на схема за преструктуриране на Banco Popular Español;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат шест основания.

Първо основание, с което се изтъква, че апелативната комисия на ЕСП е нарушила член 4, параграф 1, буква а), четвърто тире от Регламент № 1049/2001.

Второ основание, с което се изтъква, че апелативната комисия е нарушила член 4, параграф 2, първо тире от Регламент № 1049/2001.

Трето основание, с което се изтъква, че апелативната комисия е нарушила член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001.

Четвърто основание, с което се изтъква, че апелативната комисия е нарушила член 4, параграф 2, трето тире от Регламент № 1049/2001.

Пето основание, с което се изтъква, че апелативната комисия е нарушила член 4, параграф 6 от Регламент № 1049/2001.

Шесто основание, с което се изтъква, че апелативната комисия е нарушила член 11 от Регламент № 1049/2001.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).