Language of document :

Sag anlagt den 29. august 2018 – Del Valle Ruiz m.fl. mod SRB

(Sag T-514/18)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Antonio Del Valle Ruiz (Mexico City, Mexico) og 36 andre sagsøgere (ved P. Saini, QC, barrister J. Pobjoy og solicitor R. Boynton)

Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgernes påstande

Afgørelse af 19. juni 2018 truffet af klagenævnet for Den Fælles Afviklingsinstans i sag 48/2017 annulleres, for så vidt som klagenævnet fandt, at Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) kunne begrunde dets afslag på aktindsigt i de dokumenter, sagsøgerne har anmodet om i deres genfremsatte begæring af 23. august 2017 vedrørende vedtagelsen af en afviklingsordning for Banco Popular Español, med (i) artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led, (ii) artikel 4, stk. 2, første led, (iii) artikel 4, stk. 2, tredje led, og/eller (iv) artikel 4, stk. 3, i forordning nr. nr. 1049/2001 1 (og/eller de tilsvarende bestemmelser i SRB Decision SRB/ES/2017/01 af 9. februar 2017 vedrørende aktindsigt i SRB’s dokumenter)

SRB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført seks anbringender.

Med det første anbringende gøres det gældende, at klagenævnet for Den Fælles Afviklingsinstans har tilsidesat artikel 4, stk. 1, litra a), fjerde led, i forordning nr. 1049/2001.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at klagenævnet har tilsidesat artikel 4, stk. 2, første led, i forordning nr. 1049/2001.

Med det tredje anbringende gøres det gældende, at klagenævnet har tilsidesat artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 1049/2001.

Med det fjerde anbringende gøres det gældende, at klagenævnet har tilsidesat artikel 4, stk. 2, tredje led, i forordning nr. 1049/2001.

Med det femte anbringende gøres det gældende, at klagenævnet har tilsidesat artikel 4, stk. 6, i forordning nr. 1049/2001.

Med det sjette anbringende gøres det gældende, at klagenævnet har tilsidesat artikel 11, i forordning nr. 1049/2001.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).