Language of document :

29. augustil 2018 esitatud hagi – Del Valle Ruiz jt versus SRB

(kohtuasi T-514/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Antonio Del Valle Ruiz (México, Mehhiko) ja teised 36 hagejat (esindajad: P. Saini, QC, barrister J. Pobjoy ja solicitor R. Boynton)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Tühistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu apellatsioonikomisjoni 19. juuni 2018. aasta otsus asjas 48/2017, kuivõrd apellatsioonikomisjon leidis, et Ühtne Kriisilahendusnõukogu võis tugineda määruse nr 1049/20011 (i) artikli 4 lõike 1 punkti a neljandale taandele; (ii) artikli 4 lõike 2 esimesele taandele; (iii) artikli 4 lõike 2 kolmandale taandele; ja/või (iv) artikli 4 lõikele 3 (ja/või samaväärsetele sätetele Ühtse Kriisilahendusnõukogu 9. veebruari 2017. aasta otsuses SRB/ES/2017/01 üldsuse juurdepääsu kohta Ühtse Kriisilahendusnõukogu dokumentidele), et põhjendada nende dokumentide avalikustamata jätmist, mida hagejad taotlesid 23. augusti 2017. aasta kinnitavas taotluses seoses Banco Popular Español’i kriisilahenduskorra vastuvõtmisega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

Esimene väide, et Ühtse Kriisilahendusnõukogu apellatsioonikomisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkti a neljandat taanet.

Teine väide, et apellatsioonikomisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimest taanet.

Kolmas väide, et apellatsioonikomisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 3.

Neljas väide, et apellatsioonikomisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 kolmandat taanet.

Viies väide, et apellatsioonikomisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 6.

Kuues väide, et apellatsioonikomisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artiklit 11.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).