Language of document :

Žaloba podaná dne 2. ledna 2019 – La Mutualidad de la Abogacía a další v. ECB a SRB

(Věc T-11/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: La Mutualidad General de la Abogacía (Madrid, Španělsko) a dalších 75 žalobců (zástupci: R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren a P. Hermida Paredes, advokáti)

Žalovaní: Evropská centrální banka a Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

určil, že ECB a SRB nesou mimosmluvní odpovědnost za nesplnění povinností specifikovaná v žalobě, a uložil jim povinnost nahradit žalobcům způsobenou škodu odpovídající majetkové hodnotě jejich akcií, která podle „Ocenění 1“ samotného SRB dosahovala částky 2,0020217 € za akcii, a podpůrně uložil žalovaným orgánům povinnost uhradit odškodnění odpovídající částce 0,8442 € za akcii;

částku k úhradě je třeba navýšit o kompenzační úroky vypočítané podle roční míry inflace zjištěné Eurostatem ve Španělsku a plynoucí od 6. června 2017 do vyhlášení rozsudku, jakož i o úroky z prodlení (v sazbě, kterou ECB stanoví pro své operace refinancování, zvýšené o dva procentní body) plynoucí ode dne vyhlášení rozsudku, jímž bude uznána povinnost nahradit škodu, do jejího skutečného uhrazení;

uložil žalovaným orgánům náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci se na podporu žaloby dovolávají dvou důvodů.

První žalobní důvod, vycházející z toho, že se Evropská centrální banka dopustila údajně protiprávních nebo nedbalostních jednání nebo opomenutí. V této souvislosti žalobci namítají:

porušení zásady legitimního očekávání spočívající v tom, že ECB coby orgán odpovědný za provádění procesu dohledu a hodnocení vyvolala u akcionářů Banco Popular Español, S.A., určitá legitimní očekávání;

porušení povinnosti řádné péče a řádné správy ze strany ECB spočívající v tom, že tento orgán nepřijal příslušná opatření včasného zásahu nebo oživení u Banco Popular Español, čímž porušil Obecné zásady týkající se souboru podmínek pro použití opatření včasné intervence (čl. 27 odst. 4 směrnice 2014/59).

Druhý žalobní důvod, vycházející z toho, že se Jednotný výbor pro řešení krizí dopustil údajně protiprávních nebo nedbalostních jednání. V této souvislosti žalobci namítají:

Porušení článků 7 a 13 nařízení (EU) č. 806/2014 a čl. 3 odst. 4 směrnice 2014/59 spočívající v nekoordinovaném postupu SRB a ECB a v neprovedení aktualizace Plánu řešení krize Banco Popular Español;

porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost ze strany SRB a tomu odpovídající porušení článku 339 SFEU a čl. 88 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014;

porušení článku 20 nařízení (EU) č. 806/2014 spočívající v tom, že SRB odmítl zadat konečné ocenění Banco Popular Español, a v tomu odpovídajícím porušení povinnosti řádné péče a řádné správy.

____________