Language of document :

Sag anlagt den 2. januar 2019 – Mutualidad de la Abogacía m.fl. mod ECB og SRB

(Sag T-11/19)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøgere: La Mutualidad General de la Abogacía (Madrid) og 75 øvrige sagsøgere (ved advokaterne R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren og P. Hermida Paredes)

Sagsøgte: Den Europæiske Centralbank og Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at ECB og SRB ifalder ansvar uden for kontraktforhold som følge af de i stævningen nærmere angivne tilsidesættelser og dømmes til at betale sagsøgerne erstatning for den forvoldte skade, som kan opgøres til den indre værdi af sagsøgernes aktier, der ifølge SRB’s egen »Værdiansættelse 1« beløb sig til 2,0020217 EUR pr. aktie, subsidiært at de sagsøgte institutioner dømmes til betale en erstatning på 0,8442 EUR pr. aktie.

Det idømte beløb forhøjes med udligningsrenter, som beregnes fra den 6. juni 2017 til dommens afsigelse i overensstemmelse med den af Eurostat konstaterede årlige inflationssats for Spanien, samt morarenter (til den af ECB fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, forhøjet med 2%) beregnet fra datoen for den dom, hvorved erstatningsforpligtelsen anerkendes, til endelig betaling sker.

De sagsøgte institutioner tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført to anbringender.

Med det første anbringende gøres det gældende, at ECB handlet, eller undladt at handle, på en måde, der må anses for ulovlig eller forsømmelig. I denne forbindelse anføres:

Tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning, idet ECB i sin egenskab af institution, der er ansvarlig for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), har skabt berettigede forventninger hos aktionærerne i Banco Popular Español SA.

ECB’s tilsidesættelse af forpligtelsen til at udvise omhu og til god forvaltningsskik, idet denne ikke vedtog passende foranstaltninger til tidlig indgriben og/eller redning af Banco Popular Español, hvilket var i strid med retningslinjerne om betingelserne for at udløse brugen af foranstaltninger til tidlig indgriben (artikel 27, stk. 4, i direktiv 2014/59).

Med det andet anbringende gøres det gældende, at SRB har handlet på en måde, der må anses for ulovlig eller forsømmelig. I denne forbindelse anføres:

Tilsidesættelse af artikel 7 og 13 i forordning (EF) nr. 806/2014 og af artikel 3, stk. 4, i direktiv 2014/59, fordi SRB handlede uden at koordinere med ECB, og på grund af den manglende ajourføring af afviklingsplanen for Banco Popular Español.

Tilsidesættelse af SRB’s tavshedspligt og en heraf følgende tilsidesættelse af artikel 339 TEUF og artikel 88, stk. 1, i forordning nr. 806/2014.

Tilsidesættelse af artikel 20 i forordning nr. 806/2014, idet SRB nægtede at anmode om en endelig værdiansættelse af Banco Popular Español, og en heraf følgende tilsidesættelse af forpligtelsen til at udvise omhu og til god forvaltningsskik.

____________