Language of document :

Žaloba podaná 2. januára 2019 – Mutualidad de la Abogacía a i./ECB a SRB

(vec T-11/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: La Mutualidad General de la Abogacía (Madrid) a 75 ďalších žalobcov (v zastúpení: R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren a P. Hermida Paredes, advokáti)

Žalované: Európska centrálna banka a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrh

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

konštatoval mimozmluvnú zodpovednosť ECB a SRB ako dôsledok nesplanenia povinností bližšie uvedených v žalobe a zaviazal žalované na náhradu vzniknutej škody zodpovedajúcej kapitálovej hodnote ich akcií, ktorá podľa „Hodnotenia I“ SRB predstavuje sumu 2,0020217 €/akcia a subsidiárne zaviazal žalované inštitúcie na zaplatenie ekvivalentnej náhrady vo výške 0,8442 €/akcia,

zvýšil uloženú náhradu o kompenzačné úroky vypočítane podľa miery inflácie zistenej EUROSTATOM v Španielsku, od 6. júna 2017 do dátumu rozsudku, a o úroky z omeškania (s pevnou sadzbou stanovenou ECB pre základné operácie refinancovania zvýšenou o dva percentuálne body), od dátumu rozsudku, ktorým sa uloží náhrada škody, až do skutočného zaplatenia, a

zaviazal žalované inštitúcie na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na konaniach a opomenutiach Európskej centrálnej banky, ktoré boli údajne nezákonné alebo vyplývali z nedbanlivosti. Žalobcovi v tejto súvislosti uvádzajú:

Porušenie zásady legitímnej dôvery, keďže ECB ako orgán dohľadu vyvolala legitímne očakávania u akcionárov spoločnosti Banco Popular Español, S.A.

Porušenie povinnosti náležitej starostlivosti a riadnej správy veci verejných zo strany BCE, ktorá neprijala primerané opatrenia včasnej intervencie alebo ozdravenia spoločnosti Banco Popular Español, S.A. v rozpore so smernicou upravujúcou spúšťacie faktory pre aktiváciu opatrení včasnej intervencie (článok 27. ods. 4 smernice 2014/59).

Druhý žalobný dôvod je založený na konaniach Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, ktoré boli údajne nezákonné alebo vyplývali z nedbanlivosti. V tejto súvislosti žalobcovia uvádzajú:

Porušenie článkov 7 a 13 nariadenia (EÚ) 806/2014 a článku 3 ods. 4 smernice 2014/59 z dôvodu nekoordinovaných krokov SRB a ECB, ako aj z dôvodu neaktualizovania plánu riešenia krízovej situácie Banco Popular Español, S.A.

Porušenie povinnosti zachovávať dôvernosť zo strany SRB v rozpore s článkom 339 ZFEÚ a článkom 88 ods. 1 nariadenia (EÚ) 806/2004.

Porušenie článku 20 nariadenia (EÚ) 806/2014 z dôvodu odmietnutie nariadiť konečné hodnotenie Banco Popular Español a porušenie povinnosti náležitej starostlivosti a riadnej správy veci verejnej.

____________