Language of document :

Talan väckt den 2 januari 2019 – Mutualidad de la Abogacía m.fl. mot ECB och SRB

(Mål T-11/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Mutualidad General de la Abogacía (Madrid, Spanien) och 75 andra sökande (ombud: advokaterna R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren och P. Hermida Paredes)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) och Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

fastställa ECB:s och SRB:s utomobligatoriska ansvar för de åsidosättanden som anges i ansökan och förplikta dessa institutioner att utge ersättning till sökandena för den skada som uppkommit och som uppskattas till samma värde som värdet av sökandenas aktier, vilket, enligt SRB:s ”Estimation 1”, uppgår till 2,0020217 euro per aktie och, i andra hand, förplikta svarandeinstitutionerna att utge ersättning till ett belopp på 0,8442 euro per aktie,

varvid kompensationsränta ska utgå med den årliga inflationstakt som för den aktuella perioden fastställts av Eurostat i Spanien, från den 6 juni 2017 till dess att dom meddelas, jämte dröjsmålsränta (med den räntesats som tillämpas av ECB för huvudsakliga refinansieringstransaktioner, med tillägg av två procentenheter) från dagen för avkunnande av dom i förevarande mål, genom vilken ersättningsskyldigheten fastställs, fram till dess att full betalning sker, och

förplikta svarandeinstitutionerna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

Första grunden: ECB gjorde sig skyldig till förfaringssätt eller underlåtenheter som antas vara rättsstridiga eller försumliga.

I egenskap av institution med ansvar för övervakningsförfarandet och utvärderingsförfarandet åsidosatte ECB principen om berättigade förväntningar, genom att hos aktieägarna hos Banco Popular Español, S.A. skapa berättigade förväntningar.

ECB åsidosatte omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed, genom att, i strid med riktlinjerna för att främja en konsekvent tillämpning av den utlösande faktorn för tillgripande av åtgärder (artikel 27.4 i direktiv 2014/59), inte anta lämpliga åtgärder för tidigt ingripande och/eller undsättning avseende Banco Popular Español.

Andra grunden: Gemensamma resolutionsnämnden gjorde sig skyldig till rättsstridiga eller försumliga förfaringssätt. I detta sammanhang gör sökandena gällande följande:

Åsidosättande av artiklarna 7 och 13 i förordning (EU) 806/2014 och artikel 3.4 i direktiv 2014/59, med anledning av att SRB och ECB inte handlade på ett samordnat sätt och att det inte antogs någon resolutionsordning för Banco Popular Español.

SRB iakttog inte sekretessen och åsidosatte artiklarna 339 FEUF och artikel 88.1 i förordning (EU) 806/2014.

SRB åsidosatte artikel 20 i förordning (EU) 806/2014, genom att inte göra någon slutlig värdering av Banco Popular Español, och åsidosatte därmed omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed.

____________