Language of document :

Жалба, подадена на 4 януари 2019 г. — Algebris (UK) и Anchorage Capital Group/ЕСП

(Дело T-2/19)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Algebris (UK) Ltd (Лондон, Обединеното кралство) и Anchorage Capital Group LLC (Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени щати) (представители: T. Soames, lawyer, R. East, Solicitor, N. Chesaites, и D. Mackersie, Barristers)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на ЕСП, съгласно което член 20, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 806/20141 не изисква извършването на последващи окончателни оценки на Banco Popular Español S.A.,

да осъди ЕСП да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска/жалбата си ищците/жалбоподателите излагат четири основания.

Първото основание е, че решението на ЕСП, съгласно което член 20, параграф 11 от Регламент № 806/2014 не изисква извършаването на последващи окончателни оценки на Banco Popular Español S.A. се основава на грешка при прилагане на правото в нарушение на член 20, параграф 11 и/или на член 20, параграф 12 от този регламент, съгласно който извършването на последваща окончателна оценка е необходимо, когато приемането на действия по преструктурииране се основава на временна оценка, която не изпълнява изискванията на член 20, параграфи 1 и 4—9) от Регламент № 806/2014.

Второто основание е, че в обжалваното решение ЕСП е допуснал явни грешки в преценката при прилагането на член 20, параграф 11 от Регламент № 806/2014, тъй като с приемането на това решение ЕСП е счел неправилно, че в конкретния случай не се изискват последващи окончателни оценки.

Третото основание е, че е налице грешка при прилагане на правото и/или явна грешка в преценката в нарушение на член 20, параграф 11 и 12 от Регламент № 806/2014, доколкото обжалваният акт съдържа решението на ЕСП да не увеличава с едно евро заплащаната от Banco Santander, S.A. насрещна престация.

Четвъртото основание е нарушение от страна на ЕСП на задължението му да мотивира обжалваното решение, в нарушение на член 296 ДФЕС.

____________

1 Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1).