Language of document :

Žaloba podaná 18. júla 2019 – Del Valle Ruiz a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

(vec T-512/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Antonio Del Valle Ruiz (Mexico city, Mexiko) a ďalších 36 žalobcov (v zastúpení: P. Rubio Escobar a B. Fernández García, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981) z 20. mája 2019, podľa ktorého sa v rámci riešenia krízovej situácie Banco Popular nebude vypracovávať správa týkajúca sa konečného ocenenia podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 806/2014, a v dôsledku toho uložil SRB povinnosť zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi vypracovanie uvedenej správy týkajúcej sa konečného ocenenia,

na základe článkov 133 a 134 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu uložil žalovanej a vedľajším účastníkom konania povinnosť nahradiť všetky trovy konania alebo ich časť, ktoré vznikli žalobcom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú päť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia aktov a na následnom porušení článkov 41 a 47 Charty základných práv Európskej únie (Charta).

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 806/20141 spočívajúcom v tvrdení žalovanej, že nebude vypracovaná správa týkajúca sa konečného ocenenia Banco Popular upraveného v uvedenom ustanovení.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení zásady riadnej správy vecí verejných zakotvenej v článku 41 Charty spočívajúcom v tom, že sa SRB v otázke nevyhnutnosti vypracovať správu týkajúcu sa konečného ocenenia odchýlil od záveru nezávislého znalca bez toho, aby svoje rozhodnutie podoprel hospodársko-vedeckými tvrdeniami.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení práva na účinnú súdnu ochranu a práva na obhajobu a na následnom porušení článku 2 ZFEÚ, článku 47 Charty a článku 24 španielskej Ústavy.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení odôvodnenia 24 nariadenia (EÚ) 806/2014 a judikatúry vychádzajúcej z rozsudku „Meroni“ spočívajúcom v tom, že na žalovanú nebola delegovaná diskrečná právomoc rozhodnúť, či vypracovanie správy týkajúcej sa konečného ocenenia je alebo nie je dôvodné, a ďalej v každom prípade v tom, že takéto rozhodnutie, ako je rozhodnutie napadnuté touto žalobou, malo podliehať dohľadu Európskej komisie.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).