Language of document :

Tožba, vložena 18. julija 2019 – Del Valle Ruiz in drugi/SRB

(Zadeva T-512/19)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Antonio Del Valle Ruiz (Ciudad de Mexico, Mehika) in 36 drugih tožečih strank (zastopnika: P. Rubio Escobar in B. Fernández García, odvetnika)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi Sklep (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981) Enotnega odbora za reševanje z dne 20. maja 2019, s katerim je odločeno, da se v okviru reševanja banke Banco Popular ne sestavi poročilo o dokončnem vrednotenju iz člena 20(11) Uredbe (EU) 806/2014, in se posledično Enotnemu odboru za reševanje naloži, naj v skladu z veljavno zakonodajo odredi sestavo ustreznega poročila o dokončnem vrednotenju;

prav tako na podlagi določb iz členov 133 in 134 Poslovnika Splošnega sodišča toženi stranki in intervenientkam, ki v celoti ali delno podpirajo njene predloge, naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

Prvi razlog temelji na neobstoju oziroma nezadostnosti obrazložitve akta, kar pomeni kršitev členov 41 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

Drugi razlog temelji na kršitvi člena 20(11) Uredbe (EU) 806/20141 , ker tožena stranka navaja, da poročilo o dokončnem vrednotenju glede banke Banco Popular, ki ga ureja navedena določba, ne bo sestavljeno.

Tretji razlog temelji na kršitvi načela dobrega upravljanja iz člena 41 Listine, ker je Enotni odbor za reševanje glede potrebe po sestavi poročila o dokončnem vrednotenju odstopil od mnenja neodvisnega strokovnjaka, ne da bi za svojo odločitev podal kakršno koli znanstveno-ekonomsko obrazložitev.

Četrti razlog temelji na kršitvi pravice do učinkovitega pravnega sredstva in pravice do obrambe, kar pomeni kršitev člena 2 PDEU, člena 47 Listine in člena 24 španske ustave.

Peti razlog temelji na kršitvi uvodne izjave 24 Uredbe (EU) 806/2014 in sodne prakse „Meroni“, ker, prvič, na toženo stranko ni bilo preneseno pooblastilo za odločanje po lastni presoji glede tega, ali je treba izdati poročilo o dokončnem vrednotenju ali ne, in ker, drugič, bi morala nad sklepom, kot se izpodbija v tej tožbi, vsekakor opraviti nadzor Evropska komisija.

____________

1 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).