Language of document :

Kanne 25.1.2011 - Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta

(Asia C-37/11)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: Z. Malůšková ja H. Tserepa-Lacombe)

Vastaaja: Tšekin tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Tšekin tasavalta ei ole noudattanut asetuksen (EY) N:o 1234/20071 115 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV olevan I kohdan 2 alakohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV olevan A osaston 1 ja 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on määrännyt asetuksen N:o 77/2003 1 §:n 2 momentin q kohdassa, että "levitettävä voi" (pomazánkové máslo) tarkoittaa hapatetusta kermasta valmistettua maitotuotetta, johon on lisätty maitojauhetta tai kirnupiimää ja jonka painosta vähintään 31 prosenttia koostuu maidosta ja 42 prosenttia kuiva-aineista, ja koska se on sallinut tämän tuotteen markkinoinnin "levitettävän voin" kauppanimellä;

Tšekin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 115 artiklassa, luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV olevan I kohdan 2 alakohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan sekä liitteessä XV olevan A osaston 1 kohdan kanssa, säädetään, että kauppanimi "voi" on varattu tuotteille, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80 prosenttia ja jonka vesipitoisuus ei ylitä 16:ta prosenttia. Tšekin tasavallassa on 6.3.2003 annetun maatalousministeriön asetuksen N:o 77/2003 1 §:n 2 momentin q kohdan nojalla otettu käyttöön tuote kauppanimellä "levitettävä voi". Kyseinen tuote on kiinteä, notkea vesi-öljy-emulsio, joka valmistetaan pääasiassa hapatetusta kermasta ja jonka painosta vähintään 31 prosenttia koostuu maidosta ja 42 prosenttia kuiva-aineista. Koska maitorasvan osuus on kuvattua alhaisempi, "levitettävä voi" ei täytä kauppanimen "voi" käytölle asetettuja edellytyksiä, ja näin ollen edellä mainittuja EU:n oikeuden säännöksiä on rikottu.

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV olevan I kohdan 2 alakohdassa ja XV liitteessä olevan A osaston 4 kohdassa edellytetään, että maitotuotteista, joiden maitorasvapitoisuus on vähemmän kuin 39 prosenttia, käytetään kauppanimeä "maidosta valmistettu levite X prosenttia". "Levitettävää voita" ei markkinoida tällä nimikkeellä, ja täten edellä mainittuja EU:n oikeuden säännöksiä on rikottu.

Tuotteita voidaan poikkeuksellisesti markkinoida "voin" kauppanimellä, vaikka tuotteet eivät täytä yllä mainittuja edellytyksiä, mikäli asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV olevan I kohdan 2 alakohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät. Tällaiset tuotteet on tyhjentävästi lueteltu komission asetuksen (EY) N:o 445/20072 liitteessä I. "Levitettävä voi" ei sisälly tähän luetteloon, koska se ei täytä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV olevan I kohdan 2 alakohdan a alakohdassa asetettuja edellytyksiä. Näitä poikkeuksia ei siis voida soveltaa "levitettävään voihin".

____________

1 - EUVL 2007 L 299, 16.11.2007, s. 1.

2 - EUVL 2007 L 106, 24.4.2007, s. 24.