Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums (High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof (Īrija, Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl u.c. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12) 1

Elektroniskās komunikācijas – Direktīva 2006/24/EK – Publiski pieejami elektronisko komunikāciju pakalpojumi vai publiski pieejami komunikāciju tīkli – Tādu datu saglabāšana, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu – Spēkā esamība – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants

Tiesvedības valoda – angļu un vācu

Iesniedzējtiesas

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Pamatlietu puses

Prasītāji: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl u.c. (C-594/12)

Atbildētāji: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

Piedaloties: Irish Human Rights Commission

Priekšmets

(Lieta C-293/12)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – High Court of Ireland – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (OV L 105, 54. lpp.) 3., 4. un 6. panta interpretācija – Prasītājas tiesību ierobežošana mobilās telefonijas jomā – Saderīgums ar LESD 5. panta 4. punktu un 21. punktu – Saderīgums ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8., 10. un 41. pantu

(Lieta C-594/12)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Verfassungsgerichtshof -–Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (OV L 105, 54. lpp.) 3.-9. panta spēkā esamība, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 9. un 11. pantu – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas un it īpaši tās 7., 8., 52. un 53. panta, Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 1. lpp.) interpretācija – Konstitucionāla sūdzība par iespējamo federālā Telekomunikāciju likuma, ar kuru ir transponēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, konkrētu tiesību normu neatbilstību konstitūcijai

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK nav spēkā.

____________

1     OV C 258, 25.8.2012.

    OV C 79, 16.3.2013.